Løyvingsoversikt investering per prosjekt 2022

Alle tal i heile 1 000
Løyvingsoversikt Investering § 5.5.2 ledd Regnskap Budsjett inkl. endring Budsjett Regnskap
Prosjekt 2022 2022 2022 2021
1301 OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI 446 2 500 2 500 239
2302 IKT-UTSTYR SKULAR 469 600 600 -
2328 Vigra Skule - Sanitærbygg (Ttilskott Korona) - - - 66
2334 Giske ungdomsskule tilrettelegging Pyramiden - - - 9 565
2335 Godøy skule - tilrettelegging for 1. - 4. klasse - - - 10 671
2336 Giske Ungdomsskule Oppgradering skulekjøkken - 2 000 2 000 -
3510 Godøy Bukollektiv - bygg for naudstraumsaggregat (Tilskott korona) - - - 219
3511 Vigra omsorgssenter - Ventilasjon (Tilskott Korona) - - - 513
5102 SAL AV KOMMUNALE BYGG - - - 19
5109 KJØP/SAL AV BUSTADER - - - 39
5115 UTLEIGEBUSTAD SYNNES - - - 215
5121 SAL KOMMUNAL GRUNN - - - 933
5122 Kjøp/sal tomter 17 - - 2 140
5123 SAL GISKE KVILEHEIM - BURMAVEGEN 13 109 - - -
5130 NÆRMILJØTILTAK 118 2 500 2 500 -
5158 Utleigebustadar Godøy - Vøling av 3 mannsbustad (Tilskot Korona) - - - 45
5168 Vigra Skule tilbygg/påbygg 163 1 250 1 250 -
5303 GODØY BRANNSTASJON - UTBETRING - - - 304
5304 Tankbil brannvesen/vassforsyning 5 344 - 3 077
5305 Godøy Brannstasjon - oppgradering (Tilskot Korona) - - - 7
5370 KARTLEGGING - Marine Grunnkart - - - 5 500
5410 FELLES TEKNISK UTSTYR 183 150 150 -
5605 SKULEVEGEN GISKE 171 - - 7 920
5756 Utvikling av Gjøsund hamne- og næringsområde. 1 799 4 125 - -
5856 GJØSUND NASJONAL FISKERIHAMN - - - 22
5857 MUDRING GJØSUNDET 115 833 104 825 - 63 151
5858 Opparbeiding av næringsområde Gjøsund 7 669 4 200 - -
6201 MINDRE VEGANLEGG 117 500 500 151
6202 GATELYS 200 200 200 -
6204 TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK - 200 200 -
6207 Godøy Skule - Trafikktryggingstiltak - - - 835
6212 Transportmidlar og maskiner til uteseksjonen 512 1 200 1 200 765
6213 Utstyr og lisensar til prosjektleiarane - 100 100 133
6221 Asfaltering kommunale vegar 1 499 1 500 1 500 -
6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekasjered/Hovudplan 1 297 1 200 1 200 -
6252 Overføringsledning Godøy - Giske 610 1 500 - 5 551
6253 Vassledning Giske - Staurneset 2 257 3 000 3 000 -
6254 Gjøsund - VAR utbygging for utleige næringseigedom - - - 6 162
6256 Bytte av generator - 240 240 -
6257 Naudstraumsagregat på henger - 720 720 -
6309 Overvatn Rokkevegen 541 2 600 2 600 -
6311 Overvatn Skjongmyra - - - 120
6371 LEIDNINGSANL/PUMPEST. ALNES - - - 68
6372 Nytt hovudnett på Molnes 3 262 3 200 - 1 835
6373 Leidningsnett og pumpestasjonar - 13 000 13 000 -
6380 Tilbygg Alnes renseanlegg - 120 120 -
6381 MINDRE LEIDNINGSANLEGG 752 1 100 1 100 793
6383 FORNYING LEIDNINGSANLEGG 6 917 10 000 10 000 8 596
6386 HOVUDPLAN VATN/AVLØP 423 - - 213
6388 Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsleidning - 1 500 1 500 -
6390 Renseanlegg Roald 52 1 800 1 800 -
6501 MVA JUSTERINGSRETT 82 - - 82
Investering i Varige driftsmiddel. Jfr punk1 i Bevillingsoversikt Investering 145 504 166 174 47 980 129 946