Note 4 - 8 Faste noteopplysninger om eiendeler

Note 4 Varige driftsmidler

Note 4 Varige driftsmidler

IT-utstyr, kontor-maskiner Anleggs-maskiner mv. Brannbiler, tekniske anlegg Boliger, skoler, veier Adm.bygg, sykehjem mv. Tomte-områder Veger SJØLV-I1 SJØLV-I2 SJØLV-I3 SJØLV-I4 SUM
Bokført verdi pr 1.1.2022 11 217 6 433 5 077 498 775 172 022 264 666 82 303 114 528 103 630 194 15 1 258 860
Årets tilgang 915 183 5 281 20 473 1 817 12 218 4 405 40 297
Årets avgang -63 -2 196 -244 -2 503
Årets avskrivninger -3 901 -1 880 -307 -17 812 -4 680 0 -2 791 -4 663 -4 496 -40 -80 -40 650
Årets nedskrivninger 0
Reverseringer av nedskrivninger 0
Bokført verdi pr. 31.12.2022 8 231 4 736 4 775 481 181 165 146 284 895 81 329 122 083 103 539 154 -65 1 256 004
Tap ved salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utnyttbar levetid, inntil 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år 40 år 10,20,40 år 10,20,40 år 10,20,40 år 10,20,40 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Ingen avskr. Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

Note 5 Aksjer og andeler i varig eie

Note 5 Aksjer og andeler i varig eie

Henvisning Eierandel i Eventuell markeds- Balanseført verdi Balanseført verdi
Selskapets navn balansen selskapet verdi 31.12.2022 01.01.2022
Eigenkap KLP 2214101 0 % kr - kr 18 513 660 kr 17 296 981
Biblioteksentralen 2217001 kr 1 500 kr 1 500
Møraksen AS (tidl. Haram/Midsund/Aukra bruselskap) 2217003 kr 1 000 kr 1 000
Trafikkterminalen Ytterland 2217007 kr 26 750 kr 26 750
Hareid Fastlandssamband AS 2217009 kr 72 000 kr 72 000
Hamsundsambandet AS 2217011 kr 22 000 kr 22 000
Ålesundregionens Interkomm Miljøselskap 2217012 kr 36 500 kr 36 500
Gjøsund Utvikling AS (921 716 966) 2217014 kr 300 000 kr 300 000
Utviklingsforum Ålesund Lufthavn Vigra 2217015 kr 25 000 kr 25 000
Møre og Romsdal Revisjon AS Kapitalinnskot 2217017 kr 105 000 kr 105 000
Giske kommunale legesenter as 2217016 kr 1 000 000 kr 1 000 000
Sum kr - kr 20 103 410 kr 18 886 731
Eventuelt tilleggsopplysninger dersom det er vesentlige endringer i eierandel gjennom året.
Det skal opplyses om vesentlige nedskrivninger, og eventuelle reverseringer av slike, og årsaken til dette.

Note 6 Utlån

Note 6 Utlån

Utlånt til Utestående 31.12. Utestående 01.01. Tap på hovedstol Tap påløpte renter mv. Samlet tap
Utlån finansiert med innlån
Boligsosiale formål (startlån) kr 166 840 070 kr 53 886 131 kr - kr - kr
kr - kr - kr - kr - kr -
kr - kr - kr - kr - kr -
Sum lånefinansierte utlån kr 166 840 070 kr 53 886 131 kr - kr - kr -
Utlån finansiert med egne midler kr -
NN låntaker kr - kr - kr - kr - kr -
NN låntaker kr - kr - kr - kr - kr -
…. kr - kr - kr - kr - kr -
kr - kr - kr - kr - kr -
kr - kr - kr - kr - kr -
Sum egenfinansierte utlån kr - kr - kr - kr - kr -
Sum kr 166 840 070 kr 53 886 131 kr kr - kr

Note 7 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler og derivater

Note 7 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler og derivater

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Aktivaklasse Finansforvaltnings-reglement Anskaffelseskost Balanseført verdi 31.12. Balanseført verdi 01.01. Resultatført verdiendring
Rentepapirer § 4 0 0 0 0
Aksjefond § 5 0 0 0 0
Aksjer § 5 0 42 270 000 41 879 000 391 000
Sertifikater § 4 0 83 814 000 88 106 000 -4 292 000
Obligasjoner § 4 0 42 278 000 42 007 000 271 000
0 168 362 000 171 992 000 -3 630 000,00
Derivater som ikke inngår i sikring
Derivat Verdsettelses-metode Anskaffelseskost Balanseført verdi 31.12. Balanseført verdi 01.01. Resultatført verdiendring
FRA Innhentet vurdering 0 0 0 0
Kjøpt opsjon Eget anslag 0 0 0 0
Solgt opsjon Innhentet vurdering 0 0 0 0
0 0 0 0
* Pengemarket/ansvarleg lån, finansreglement § 6 har hatt eit uttak på 20 mill.kr til styrking av likviditet i daglegbank

Note 8 Rentesikring

Note 8 Rentesikring

Langsiktig gjeld med fast rente
Lån nr. Volum (mill.) Siste forfall Rente-binding til Betaler Finans-reglementet

Rentebytteavtaler

Rentebytteavtaler

Swap nr Lån Volum (mill.) Løper fra dato Løper til dato Betaler Mottar Formål med sikringen Finans-reglementet
1 DNB 17/24 50 15.13.2017 15.03.2024 2,040 6M nibor Rentesikring PKT 7,5
2 Nordea 13/23 100 15.02.2013 15.03.2023 3,388 6M nibor Rentesikring PKT 7,5
3 NORDEA 15/25 50 16.09.2015 16.09.2025 1,970 6M nibor Rentesikring PKT 7,5
4 NORDEA 18/26 100 21.03.2018 23.03.2026 1,870 6M nibor Rentesikring PKT 7,5
5 NORDEA 18/27 75 18.06.2018 18.03.2027 1,960 3M nibor Rentesikring PKT 7,5
6 NORDEA 21/27 125 18.03.2021 18.03.2027 2,350 3M nibor Rentesikring PKT 7,5
7 Nordea 21/28 150 15.09.2021 18.03.2028 2,550 3M nibor Rentesikring PKT 7,5
650