Note 1 - 3 Faste noteopplysninger om arbeidskapitalen, kapitalkonto og endringer i regnskapsprinisipp

Note 1 Arbeidskapital

Note 1 Arbeidskapital

Balanseregnskapet : 31.12. 01.01. Endring
2.1 Omløpsmidler 347 686 266 328 965 083
2.3 Kortsiktig gjeld 108 130 884 91 541 377
Arbeidskapital 239 555 382 237 423 706 2 131 676
Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp
Driftsregnskapet
Sum driftsinntekter 803 397 960
Sum driftsutgifter 705 667 544
Netto finansutgifter 65 135 769
Netto driftsresultat 32 594 647
Investeringsregnskapet
Sum investeringsutgifter 149 180 399
Sum investeringsinntekter 144 546 078
Netto utgifter videreutlån 0
Netto utgifter i investeringsregnskapet 4 634 321
Netto tilgang/bruk i drifts- og investeringsregnskapet 27 960 326
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) -63 011 467
Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital 0
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet -35 051 141
Differanse (forklares nedenfor) 37 182 817
Forklaring til differanse i arb.kapital : Beløp
Differanse består av berekna minimumsavdrag 37 384 495
Tilbakeføring for mykje betalt avdrag i 2021 og som var balanseført som lån -201 521
UFO-2 reskontro 30160 tbk.ført feilføring i 2019 direkte mot reskontro og ikkje Felix. Same differanse i 2019, diff i 2022 motsatt forteikn -158
37 182 816

Note 2 Kapitalkonto

Note 2 Kapitalkonto

Saldo 01.01. kr 250 731 469
Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)
Aktivering av fast eiendom og anlegg kr 76 210 338
Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler kr 986 638
Kjøp av aksjer og andeler kr 1 216 679
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler
Utlån kr 144 563 468
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse
Avdrag på eksterne lån kr 6 737 208
Økning pensjonsmidler kr 45 332 986
Reduksjon pensjonsforpliktelser
Berekna minimumsavdrag kr 37 384 495
Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)
Avgang fast eiendom og anlegg kr 2 503 141
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg kr 34 972 522
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler kr 5 677 906
Avgang aksjer og andeler
Nedskrivning av aksjer og andeler
Avdrag på utlån kr 5 359 687
Avskrivning utlån
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse
Bruk av midler fra eksterne lån
Reduksjon pensjonsmidler kr 3 359 473
Økning pensjonsforpliktelser kr 41 610 915
Urealisert kurstap utenlandslån
Korrigering mudring Gjøsund Havn (tatt ut av anl.kartoteket) kr 63 151 229
Finansiering kapitalrekneskapen - bruk av lån kr 127 011 467
Saldo 31.12. kr 279 516 941

Note 3 Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsestimater og vesentlige korrigeringer av tidligere års feil

Konto for endring av regnskapsprinsipp

Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke dekkes inn.

Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp i årets regnskap

Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp i årets regnskap

Endringer i regnskapsprinsipper gjort i år: Utgift Inntekt
Sum endringer i regnskapsprinsipp i år 0 0