11 Interkommunale avtalar

Oversikt interkommunale avtalar i 2022

Oversikt interkommunale avtalar i 2022

Merknader/endring i 2022
Ålesund kommune - ekommune Sunnmøre (it) Avtale fornya med nye Ålesund Kommune. Fordeling per kommune 30% lik fordeling og 70% etter folketal.
Ålesund kommune - innkjøpssamarbeid Avtale fornya med Nye Ålesund Kommune. Avtalt pris som blir indeksregulert årleg.
Ålesund kommune landbruksavtale Kostnaden vert delt etter årsverk rekna ut frå kriteria som ligg til grunn for statlege overføringar til kommunane i landbruksnøkkelen.
Ålesund kommune - krisesenter Ny avtale i 2020
Ålesund kommune - overgrepsmottak Ny avtale i 2020
Ålesund kommune - interkommunal legevakt natt Ny avtale i 2020
Ålesund kommune - nødnett Ny avtale i 2020
Ålesund kommune - juridisk avtale (barnevern) Ny avtale i 2021
Ålesund kommune - øyeblikkelig hjelp dagtilbod Avtale inngått i 2020
Ålesund kommune - barnevernsvakta Ny avtale med Ålesund, Barnevernsvakt på Sunnmøre, med verknad frå oktober-19.
Møre og Romsdal 110-sentral KF - tryggleiksalarmer Denne vart avslutta i 2019. Vi kjøper tenester med Telemark alarmsentral. Endringar knytt til nye digitale tryggleiksalarmar.
Sunnmøre friluftsråd Ny avtale frå 2020
Møre og Romsdal 110-sentral KF - brannalarm Avtale inngått i 2016.
Ålesund brannvesen KF - branntenester Ny avtale frå 2020, inkluderer alle brannteneste inkl feiing og branntilsyn justert avtale 29.11.22.
Bingsa Gjenvinning AS (renovasjon og slam) Inngått avtale 15.9.22 om innsamling av hushaldningsavfall og slam.
Sunnmøre regionråd IKS Videreført eksisterande avtale
Destinasjon Ålesund og Sunnmøre Videreført eksisterande avtale
Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS Årleg tilskot pr. kommune blir fastsett av representantskapet. Halvparten av utgiftene til fordeling blir fastsett i følge eigardel etter §, den andre halvparten vert fordelt utfrå medgått tidsbruk.
Møre og Romsdal Revisjon SA Avtale frå 2021. Timespris ut frå faktisk tidsbuk
Region Ålesund Viderefører eksisterende avtale
Hareid kommune - grunnskule for vaksne Ny avtale frå hausten 2020
Hareid kommune - norsk og samfunnskunnskap til vaksne innvandrarar og flyktningar Avtalen gjeld til 2023
Ålesund kommune, kjøp av vatn Videreført eksisterande avtale