1 Politisk styring og kontrollorgan

Politisk styring og kontrollorgan omhandlar fylgjande tenesteområde:

Politisk styring og kontrollorgan omhandlar fylgjande tenesteområde:

Kommunestyre og formannskap Kommunerevisjon og kontrollutval
Livsløpsutval Stortings- og kommuneval
Teknisk utval Eldreråd
Økonomisk stønad til politiske parti Diverse råd og utval
Alle tal i heile 1 000
1 POLITISK STYRING Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
Teneste 2022 2022 2022 2021
1000 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 2 787 2 291 2 291 2 659
1005 POLITISKE KOMITEAR 103 183 183 28
1010 DIVERSE UTVAL/STYRE/RÅD 144 414 354 223
1020 ELDRERÅD 26 29 29 2
1050 ØKONOMISK STØNAD TIL POLITISKE PARTI 94 97 50 -
1060 KOMMUNEREVISJONEN - KONTROLLUTVAL 1 322 1 626 1 626 1 134
1070 STORTINGS- OG KOMMUNEVAL 7 - - 375
Sum gruppeansvar: 1 POLITISK STYRING 4 484 4 640 4 533 4 421

Driftsrekneskap for Politisk styring og kontrollorgan viser eit mindreforbruk på kr 156 000 i høve justert driftsbudsjett. Meirforbruket på teneste 1000 kan kome av feilføringar og for lite belasta på teneste 1010. Nedgangen på teneste 1060 kommunerevisjonen - kontrollutval kjem av endring av betalingsstruktur av revisjonshonorar der det er gått over frå fastpris til medgått tid.

Kostra

Kostra

2022 2022 2021 2021 2020 2020
1532 Giske Kostragruppe 1 1532 Giske Kostragruppe 1 1532 Giske Kostragruppe 1
100 Politisk styring Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde per innbygger (kr) 374 527 388 544 335 477
110 Kontroll og revisjon Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde per innbygger (kr) 156 177 133 161 139 159
Indikatoren viser kor mykje av dei totale utgiftene som vert brukt til politisk styring og kontrollorgan. Data er vist i kroner per innbyggar. Utgifter knytt til eldreråd høyrer til kostrafunksjon 180 og er ikkje med i KOSTRA - oversikta.