Regulering - behandling av private planforslag

5500 Regulering

Regnskap 2022 : Meirforbruk kr 281 121

Det er gjort vedtak om at ansvarsområdet skal være sjølvfinansierande gjennom gebyra. Tidlegare år har sjølvkostgraden vore god: Året 2020 var dekningsgraden heile lag 83 %. Veiledningsplikta er ein kostnad for kommunen som ikkje kan dekkast inn gjennom gebyr. Ein vil difor aldri ha 100 % kostnadsdekning.

Antal (årlege) planar som skal finansiere kostnadane er etter måten lågt - stipulert til +/- 10 årlege planforslag. Ikkje alle planar vert ferdig handsama- og fakturert innanfor regneskapsåret. Planarbeid som av ulike grunnar tek lengre tid, eller som av privat forslagstillar vert sett på vent - får difor negativ innverknad på inneverande års inntekter og tilsvarande positiv innverkand påfølgjande år.

For året 2022 er det vedtatt oppstart av 7 planar, ein plan er ferdigstilt og ga gebyrinntekter.

Planar vedteke oppstart i 2022:
Olmannsvika (kommunal)
Hjallismarka
Jussbakken
Leitebakk
Ytterland nord for Demma 2022
Giske Bg 5
Kabbertavegen
Planar vedtekne i 2022
Skjong/Ytterland nord for dekka/Ytterland hage