Anskaffelse og anvendelse av midler 2022

Alle tal i heile 1 000
Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor
Anskaffelse og anvendelse av midler 2022 2022 2022 2021
Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 803 335 737 286 714 586 766 291
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 31 873 21 999 2 280 28 290
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 134 982 155 470 64 995 135 645
Sum anskaffelse av midler 970 190 914 755 781 861 930 225
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 705 658 665 292 650 899 686 163
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 146 318 163 674 47 980 129 785
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 90 255 82 132 78 632 74 480
Sum anvendelse av midler 942 230 911 098 777 511 890 428
Anskaffelse - anvendelse av midler 27 960 3 657 4 350 39 797
Endring i ubrukte lånemidler -31 279 12 782
Endring i regnskapspr. som påvirker AK Drift
Endring i regnskapspr. som påvirker AK Inv.
Endring i arbeidskapital -3 318 3 657 4 350 52 579
Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger 49 250 9 989 9 585 52 166
Bruk av avsetninger 21 290 6 332 5 235 12 369
Til avsetning senere år
Netto avsetninger 27 960 3 657 4 350 39 797
Int. overføringer og fordelinger
Interne inntekter mv 42 150 42 150 41 003 40 903
Interne utgifter mv 42 150 42 150 41 003 40 903
Netto interne overføringer