• Forside
  • Del 3 Investeringar - oversikt over prosjekt

Del 3 Investeringar - oversikt over prosjekt

Dei største prosjekta vert nærare kommentert nedom tabellen.

Oversikt prosjekt 2022

Oversikt prosjekt 2022

Prosjekt Prosjekt Vedtatt Reknesk.ført Årets Reknesk.ført Sum rekne- Gjenstår av Kommentar
nr utgiftsramme tidlegare år budsjett i år skapsført utgiftsramme
1301 OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI 2 000 000 364 765 1 635 235 Budsjettramme pr år 1)
1304 EIGENKAPITALINNSKOT KLP 1 500 000 1 216 679 283 321 Budsjettramme pr år 1)
2302 IKT-UTSTYR SKULAR 480 000 375 540 104 460 Budsjettramme pr år 1)
2324 NY BARNESKULE PÅ VALDERØY 0 -2 750 000 2 750 000
2336 Giske Ungdomsskule Oppgradering skulekjøkken 1 600 000 0 1 600 000
3101 FORMIDLINGSLÅN 0 -2 288 132 2 288 132 Budsjettramme pr år 1)
5122 Kjøp/sal tomter 0 -1 282 850 1 282 850
5123 SAL GISKE KVILEHEIM - BURMAVEGEN 13 0 -1 411 023 1 411 023
5130 NÆRMILJØTILTAK 2 780 000 858 449 2 000 000 94 690 953 139 1 826 861
5168 Vigra Skule tilbygg/påbygg 1 000 000 134 300 865 700
5304 Tankbil brannvesen/vassforsyning 2 735 000 2 365 678 275 000 4 083 2 369 761 365 239
5410 FELLES TEKNISK UTSTYR 120 000 146 072 -26 072 Budsjettramme pr år 1)
5605 SKULEVEGEN GISKE 38 470 753 41 138 979 0 165 059 41 304 038 -2 833 285
5702 YTTERLAND NÆRINGSOMR. 0 1 459 333 -1 459 333
5756 Utvikling av Gjøsund hamne- og næringsområde. 3 500 000 1 446 962 2 053 038
5857 MUDRING GJØSUNDET 86 500 000 51 736 551 86 500 000 91 284 015 143 020 566 -56 520 566
5858 Opparbeiding av næringsområde Gjøsund 3 500 000 6 137 326 -2 637 326
6201 MINDRE VEGANLEGG 400 000 93 968 306 032 Budsjettramme pr år 1)
6202 GATELYS 160 000 160 000 0 Budsjettramme pr år 1)
6204 TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK 160 000 0 160 000 Budsjettramme pr år 1)
6212 Transportmidlar og maskiner til uteseksjonen 1 200 000 512 110 687 890 Budsjettramme pr år 1)
6213 Utstyr og lisensar til prosjektleiarane 100 000 0 100 000 Budsjettramme pr år 1)
6221 Asfaltering kommunale vegar 1 200 000 1 199 406 594
6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekasjered/Hovudplan 1 200 000 1 296 786 -96 786
6252 Overføringsledning Godøy - Giske 9 092 077 7 283 220 1 500 000 610 198 7 893 418 1 198 659
6253 Vassledning Giske - Staurneset 3 197 511 336 128 3 000 000 2 256 669 2 592 797 604 714
6256 Bytte av generator 240 000 0 240 000
6257 Naudstraumsagregat på henger 720 000 0 720 000
6309 Overvatn Rokkevegen 2 600 000 540 650 2 059 350
6372 Nytt hovudnett på Molnes 5 000 000 1 835 128 3 200 000 3 262 373 5 097 501 -97 501
6373 Leidningsnett og pumpestasjonar 13 000 000 0 13 000 000
6380 Tilbygg Alnes renseanlegg 120 000 0 120 000
6381 MINDRE LEIDNINGSANLEGG 1 100 000 751 962 348 038 Budsjettramme pr år 1)
6383 FORNYING LEIDNINGSANLEGG 10 000 000 6 917 377 3 082 623 Budsjettramme pr år 1)
6386 HOVUDPLAN VATN/AVLØP 1 700 000 1 528 332 0 422 875 1 951 207 -251 207
6388 Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsleidning 1 500 000 0 1 500 000
6390 Renseanlegg Roald 1 800 000 51 558 1 748 442
7101 Giske Kyrkje - forprosjekt murverk 200 000 200 000 0
7300 VALDERØY KYRKJEGARD 7 600 000 6 800 000 800 000 800 000 7 600 000 0
8701 BRUK AV LÅN -145 175 000 -112 672 749 -32 502 251 Låneopptak pr år
8801 INT. FINANSTRANS. -1 500 000 -1 500 000 0 Pr år
1) Budsjettramme pr år: årsbudsjett er ei konkretisering av ei løyving, dette er prosjekt som vert avslutta årleg og skal dei fortsette må det setjast av nye løyvingar.

Kommentar til investeringsprosjekt 2022

1301 Omstilling gjennom bruk av ikt, digitalisering og ny teknologi

Framhald av omstillingsarbeid, startlisens for nye ikt-program mm.

1304 Eigenkapitalinnskot KLP

Eigenkapitalinnskot KLP (pensjonsfond).

2302 Ikt-utstyr skular

Digitalisering og ikt-omstilling på skule.

2324 Ny barneskule på Valderøy

Mottatt spelemidlar frå fylkeskommunen til gymsal.

3101 Formidlingslån

Vidareformidling av startlån frå Husbanken til vanskelegstilte. Prosjektet er sjølvfinansierande ved at innbetalingar og utbetalingar er like store.

5122 Kjøp/sal tomter

Sal av diverse tomter, Roald Småbåtforeining og molo Giskegjerde.

5123 Sal av Giske kvileheim – Burmavegen 13

Sal av Giske kvileheim.

5130 Nærmiljøtiltak

Innleigd landskapsarkitekt v/Nordplan. Prosjekt blir vidareført.

5168 Vigra skule tilbygg/påbygg

Det er gjennomført moglegheitstudie som syner investeringsbehov. Til handsaming i formannskap og kommunestyre vår 2023 for å avklare vidare framdrift. Forventa start investering frå 2024.

5304 Tankbil brannvesen/vassforsyning

Tankbil til brann vart levert i slutten av 2021, forsinka pga. korona. Restbetaling i 2022.

5605 Skulevegen Giske

Utbetalingar for grunnkjøp etter kva som har blitt fastsett i skjønnssak for tingretten, innkjøp av trafikkskilt og vegnamnskilt med utstyr og utredning av setningsskader ved ein eigedom.

5702 Ytterland næringsområde

Dette gjeld tap av uteståande krav til Ytterland Port AS. Gjeld opprinneleg anleggsbidrag til ny industriveg.

5756 Utvikling av Gjøsund hamne- og næringsområdet

Kjøpte tenester for hjelp til utvikling av området og utarbeide plan forankra med næringslivet. Bruk av interne ressurser er ført i driftsrekneskapet.

5857 Mudring Gjøsundet

Utgifter i samband med forskotteringsavtalen med Samferdselsdepartementet for å gjennomføre mudring av Gjøsundet nasjonale fiskerihamn. Dette er lønnskostnader til prosjekt- og byggeleiar samt kjøp av diverse tenester i samband med gjennomføring av prosjektet.

5858 Opparbeiding næringsområde Gjøsund

Opparbeiding og klargjering av Gjøsund næringsområdet. Utlegging av sprengstein og arrondering. Arbeid utført på området og planlegging.

6212 Transportmidlar og maskiner til uteseksjonen

Kjøpt diverse maskiner og utstyr.

6221 Asfaltering av kommunale vegar

Asfaltering av eksisterande kommunale vegar, deler av Øvstevegen (ca. 400 lengdemeter) og deler av Vikevegen (ca. 290 lengdemeter).

6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjereduksjon/plan

Etablert målekummer til flyplass, Roald og Synes nord og sør. Rydda opp i leidningar for å få kontroll på forbruk og lekkasjar på Vigra.

6252 Overføringsleidning Godøy - Giske

Gjeld vassleidning i sjø mellom Giske og Godøya. Skifta i 2021 og diverse små arbeider gjensto til ferdigstilling i 2022.

6253 Vassleidning Giske Staurneset

Skifting av gamal 40 mm vassleidning for å etablere brannvatn mot Staurneset og sikre vassforsyning til området. Forventa ferdigstilt i 2022.

6309 Overvatn Rokkevegen

Utskifting av siste rest med overvass rør til sjø og opprydding spillvatn. Det vart noko mindre arbeid enn først antatt. Ferdigstilt i 2022.

6372 Nytt hovudnett på Molnes

Prosjekt for etablering av rundkøyring på vassnettet mot Molnes-Roald. Ny vassleidning frå Mjølner til krysset Fjellfoten med nokre stikk for å koble saman på Roald/Molnes. Ferdigstilt våren 2022.

6381 Mindre leidningsanlegg

Bygging av mindre nye leidningsanlegg som er påkravd for å løyse utfordringar på vass- og avløpsnettet der vi ikkje har leidningar frå før.

6383 Fornying leidningsanlegg

Løpande skifting av gamle/oppbrukte rørsystem på vass- og avløpsanlegg. Vert utført kvart år for den summen som blir satt av til slikt arbeid.

6386 Hovudplan vatn/avløp

Ny hovudplan for vatn og avløp vart forsinka pga. korona utfordringar med leverandør. Forventa ferdigstilling og sendt til politisk godkjenning i 2023.

7101 Giske kyrkje – forprosjekt murverk

Kommunal eigendel til forprosjekt undersøking av mur på Giske kyrkje. Resten er dekka av tilskot frå Riksantikvaren.

7300 Valderøy kyrkjegard

Fullføring av parkdel til utviding av Valderøy kyrkjegard.