Oversikt endring arbeidskapital 2022

Alle tal i heile 1 000
Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2022 Regnskap 2021
OMLØPSMIDLER
Endring betalingsmidler 7 857 39 718
Endring ihendehaverobl og sertifikater - -
Endring kortsiktige fordringer - 2 459 5 208
Endring premieavvik 16 989 - 6 597
Endring aksjer og andeler - 3 630 12 032
ENDRING OMLØPSMIDLER (A) 18 757 50 362
- -
KORTSIKTIG GJELD - -
Endring kortsiktig gjeld (B) - 16 625 1 530
- -
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 2 132 51 892