Note 13 - 17 Faste noteopplysninger om andre forhold

Note 13 Bundne fond

Note 13 Bundne fond

Bundne fond Beholdning 01.01.2022 Avsetninger Bruk av fond Beholdning 31.12.2022
Bundne driftsfond
Selvkostfond kr 14 302 187 kr 705 241 kr 2 218 754 kr 12 788 674
Øremerka statstilskudd- spesifisèr kr 6 124 998 kr 1 557 652 kr 1 123 831 kr 6 558 819
Næringsfond/Kraftfond kr 1 359 730 kr - kr 1 100 155 kr 259 575
Gavefond kr 207 114 kr 180 355 kr - kr 387 469
Øvrige bundne driftsfond kr (319 117) kr 362 444 kr - kr 43 328
Sum kr 21 674 912 kr 2 805 693 kr 4 442 740 kr 20 037 865
Bundne investeringsfond
Øremerka statstilskudd - spesifisèr kr - kr - kr - kr -
Gavefond kr - kr - kr - kr -
kr - kr - kr - kr -
Øvrige bundne investeringsfond kr 29 540 916 kr 3 134 321 kr 26 406 595
Sum kr 29 540 916 kr - kr 3 134 321 kr 26 406 595

Note 14 Selvkostområder

Note 14 Selvkostområder

Resultat 2022 Balansen 2022
Inntekter Kostnader Over(+)/ underskudd (-) Årets deknings-grad i % 1) Vedtatt deknings-grad i % Avsetn(+)/ bruk av (-) selvkostfond Selvkostfond/ fremførbart underskudd pr. 31.12 2)
Renovasjon 11 524 737 12 353 487 -828 750 93,3 % 100,0 % -873 386 -1 721 299
Slam 1 121 096 932 525 188 571 120,2 % 100,0 % 207 718 654 893
Vann 14 282 386 15 909 768 -1 627 382 89,8 % 0,0 % -1 451 287 4 342 350
Avløp 12 752 692 13 377 624 -624 932 95,3 % 0,0 % -441 261 5 065 395
Feiing 1 407 998 1 299 600 108 398 108,3 % 0,0 % 140 046 980 851
Kart og oppmåling 955 137 1 321 513 -366 376 72,3 % 0,0 % -322 248 1 108 872
Plan- og byggesak 616 312 1 452 660 -836 348 42,4 % 0,0 % 0 0
Eierseksjonering 28 750 70 885 -42 135 40,6 %
Tilsyn etter forurensingsloven 471 856 130 278 341 578 362,2 % 0,0 % 325 679 636 313
Resultat 2021 Balansen 2021
Inntekter Kostnader Over(+)/ underskudd (-) Årets deknings-grad i % 1) Vedtatt deknings-grad i % Avsetn(+)/ bruk av (-) selvkostfond Selvkostfond/ fremførbart underskudd pr. 31.12 2)
Renovasjon 10 300 662 12 348 592 -2 047 930 83,4 % 100,0 % -1 080 979 -847 913
Slam 984 847 321 634 663 213 306,2 % 100,0 % 447 175 447 175
Vann 12 429 415 13 241 989 -812 574 93,9 % 0,0 % -219 217 5 793 637
Avløp 10 439 229 11 562 654 -1 123 425 90,3 % 0,0 % -9 550 5 506 656
Feiing 1 227 572 1 151 178 76 394 106,6 % 0,0 % 76 394 840 805
Kart og oppmåling 1 901 126 1 608 274 292 852 118,2 % 0,0 % 309 673 1 431 120
Plansak 55 783 1 746 944 -1 691 161 3,2 % 0,0 % 0 0
Byggesak 2 221 877 2 630 918 -409 041 84,5 %
Eierseksjonering 35 340 66 369 -31 029 53,2 %
Tilsyn etter forurensingsloven 449 759 178 843 270 916 251,5 % 270 836 278 836
1) Årets dekningsgrad før ev.avsetning/bruk av dekningsgradsfond.

2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års periode. På områder med pålagt selvkost (renovasjon), eller hvor kommunestyret forut for inntektsåret har fattet prinsippvedtak om egenbetaling ut fra selvkost, kan kommunen ha fremførbart underskudd. 3-5 års perioden kan fravikes hvis det er særegne forhold i kommunen og det er gjort vedtak i kommunestyret hvor disse særegne forholdene blir synliggjort.

Note 15 Salg av finansielle anleggsmidler

Ved salg av kommunens aksjer klassifisert som anleggsmidler er en andel av salgsinntekten regnet som avkastning på innskutt kapital og inntektsført som løpende inntekt i driftsregnskapet.

Avkastningen er beregnet som den delen av salgsinntekten som gjenspeiler resultatene som er opptjent i selskapet i løpet av kommunens eiertid.

ABC AS DEF AS
Antall solgte aksjer 0 0
Salgsum pr. aksje kr - kr -
Inntektsført i driftsregnskapet kr - kr -
Inntektsført i investeringsregnskapet kr - kr -
Sum inntektsført salgssum kr - kr -

Note 16 Ytelser til ledende personer

Note 16 Ytelser til ledende personer

Ytelser til ledende personer Lønn og annen godtgjørelse Godtgjørelse for andre verv Tilleggsgodtgjørelse Natural-ytelser
Kommunedirektør 1 129 888 0 0 2 555
Ordfører 988 059 0 0 740

Note 17 Godtgjørelse til revisor

Note 17 Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er Møre og Romsdag Revisjon SA
Godgjørelse til revisor Kommune- kassen
Revisjon 921 150
Kontrollutvalg 384 489
Samlet godtgjørelse 1 305 639