Toppleiing

Giske kommune si administrative toppleiing består av

  • Kommunedirektør
  • Kommunalsjef oppvekst.
  • Kommunalsjef helse- sosial og omsorg.
  • Kommunalsjef plan og tekniske tenester. (Utgifter til denne er fordelt mellom ramme 2 og ramme 9)

Toppleiinga si viktigaste oppgåve er å sjå til at politiske vedtak og sentrale målsettingar for tenestene vert iverksette. Toppleiinga er bindeledd mellom dei folkevalde og administrasjon i kommunen.