Kvalitet, internkontroll og beredskap

Kommunelovas § 25-1 set krav til kommunedirektøren si oppfølging av internkontrollen. Fokus på kvalitet, internkontroll og beredskap er styrka dei siste åra. Stillinga til seniorrådgivar kvalitet og beredskap har 1 årsverk.

Hovudoppgåver innafor kvalitet og internkontroll har i 2022 vore:

 • oppbygging av kommunen sitt heilskaplege kvalitetssystem; Compilo:
  • utprøving av ny modul; Årshjul
  • ny modul: Offentleg innsyn
 • opplæring og implementering av Compilo:
  • auke generell bruk av Compilo. Har auka frå ca 1100 påloggingar i 2020, til ca 10100 i 2021 og 12300 i 2022.
  • auke melding av avvik: Har auka frå ca 700 i 2021 til ca 1000 i 2022
  • auke bruken av dokumentmodulen. Har auka frå ca 2700 leste dokument i 2020, til ca 16000 i 2021 og 17100 i 2022.
  • opplæring i dokumentmodulen, lage dokument og revidere dokument
  • støtte einingsleiarar ved utarbeiding av ROS-analyser
  • lage brukarrettleiingar og opplæringsvideoar om Compilo
 • planlegging, gjennomføring og etterarbeid etter leiinga sin gjennomgang
 • samarbeid med personvernombod i IKA Møre og Romsdal:
  • handtering av personvernavvik
  • innsynskrav
  • opplæring av tilsette i personvern med nanolæring med Junglemap
 • revisjon av "Mål og strategi for arbeid med internkontroll og kvalitet i Giske kommune 2021-2024" i kommunestyret
 • lean "Pleie og omsorg - I takt med framtida"
 • lean-arbeid med legemiddelhandtering
 • avslutning av Kompetanseløft med Digi Møre og Romsdal
 • rettleiing og støtte til einingsleiarar ved ulike tilsyn med Giske kommune frå Statsforvaltar og Arbeidstilsynet

Hovudoppgåvene innafor beredskap har i 2022 vore:

 • handtering av covid-19
 • handtering av flyktningsituasjoenen som følgje av krigen i Ukraina
 • fire andre kortvarige krisehandteringar
 • samarbeid med omkringliggande kommuner, statsforvaltar, politi m.fl.
 • rapportering til Statsforvaltar
 • revisjon av beredskapsplan
 • oppfølging av tilsyn frå Statsforvaltar på kommunal beredskapsplikt

Giske kommune er ein lærande organisasjon der vi saman jobbar med å utvikle kapasitet til å levere tenestene våre i tråd med verdiane våre; respekt, løysingsvilje, engasjement og kvalitet.