Løyvingsoversikt - Investering 2022

Alle tal i heile 1 000
Økonomiske oversikter
Bevilgningsoversikt - invest. (regnskap) Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor
1 Investeringer i varige driftsmidler 145 504 166 174 47 980 129 946
2 Tilskudd til andres investeringer 2 459 1 000 - -
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 217 1 500 1 500 1 129
4 Utlån av egne midler - - - -
5 Avdrag på lån - - - -
6 Sum investeringsutgifter 149 180 168 674 49 480 131 075
- - - -
7 Kompensasjon for merverdiavgift 25 527 21 999 2 280 17 224
8 Tilskudd fra andre 3 550 - - 7 782
9 Salg av varige driftsmidler 2 797 - - 3 285
10 Salg av finansielle anleggsmidler - - - -
11 Utdeling fra selskaper - - - -
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler - - - -
13 Bruk av lån 113 708 145 175 45 700 110 828
14 Sum investeringsinntekter 145 581 167 174 47 980 139 118
- - - -
15 Videreutlån 13 304 8 000 8 000 4 769
16 Bruk av lån til videreutlån 13 304 8 000 8 000 4 769
17 Avdrag på lån til videreutlån 6 332 2 500 2 500 7 235
18 Mottatte avdrag på videreutlån 5 297 2 500 2 500 5 961
19 Netto utgifter videreutlån 1 035 - - 1 275
- - - -
20 Overføring fra drift - 1 500 - 1 500 - 1 500 - 1 400
21 Avsetninger til bundne investeringsfond 11 015 - - 13 183
22 Bruk av bundne investeringsfond - 14 150 - - - 5 690
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond - - - 676
24 Bruk av ubundet investeringsfond - - - -
25 Dekning av tidligere års udekket beløp - - - -
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger - 4 634 - 1 500 - 1 500 6 768
- - - -
27 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) - - - -