Fysio-ergoterapiteneste, kvardagsrehabilitering, velferdsteknologi, hjelpemiddellager

  • Kvardagsrehabilitering: 96 brukarar
  • Ergoterapi: 70 brukarar
  • Fysio: 150 brukarar
  • Kommunal hjelpemiddelformidling: 231
  • Hjelpemiddel frå NAV: 2591

Kvardagsrehabiliteringsteamet har gjennomført førebyggjande tiltak som balansegruppe til om lag 55 personar mellom 75-95 år. Teamet har også eit tett samarbeid med omsorgstenesta for å auke fokus på hjelp til sjølvhjelp i utøving av tenestene. Eininga har midlertidig ei 50% stilling som koordinator for velferdsteknologi. Satsinga er viktig for å sikre at investeringar og utvikling innan velferdsteknologi held fram. Koordinator arbeider tett ilag med omsorgstenestene for å styrke kompetansen i bruk av velferdsteknologi, samt sikre at dei er trygge i bruk, både teknisk og i høve personvern. Giske kommune har to fysioterapeutar med driftstilskot.

Kostratal fysioterapi 2022

Kostratal fysioterapi 2022

Nøkkeltall Enhet Giske Kostragruppe 01 Landet utan Oslo
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere Årsverk 6,3 9,7 9,6