Barnevernstenesta

Barnevernet har i 2022 hatt ei satsing på auka internkontroll etter avvik på området etter tilsyn frå Statsforvalteren i 2021. Tenesta har gjennomgått alle stega i saksbehandlingskrava og utarbeidd rutinar for å hindre avvik. Tenesta hadde ingen fristbrot i saksbehandlinga i 2022. Tenesta har fått fleire nye oppgåver som fylgje av barnevernsreforma og har m.a. arbeidd mykje med oppfylging av fosterfamiliar, noko som tidlegare låg til Bufetat. Giske kommune har i samarbeid med andre kommunar utarbeidd eit felles fagleg tilbod til målgruppa.

Kostra, barnevern 2022

Kostra, barnevern 2022

Nøkkeltall Eining Giske Kostragruppe Landet utan Oslo
Netto driftsutgifer til barneverntenesta per innbyggjar kr 1 695 2 559 2 700
Barn med melding i barnevernet ift talet på innbyggjarar Prosent 2,8 3,9 3,9
Brutto driftsutgifter pr. barn med undersøking eller tiltak kr 76 545 84 027 75 312
Netto driftsutgifter pr. barn som er plassert av barnevernet kr 306 357 432 360 481 985
Kostra nøkkeltal for 2021 var ikkje publisert ved levering av årsmelding, difor ligg kostratal frå 2020.