Balanse 31.12.2022

Alle tal i heile 1 000
Økonomiske oversikter
Oversikt - balanse Regnskap 2022 Regnskap 2021 Notehenvisning
EIENDELER
A. Anleggsmidler 2 112 814 1 959 527 Note 4
I. Varige driftsmidler 1 256 003 1 258 860
1. Faste eiendommer og anlegg 1 238 260 1 236 134
2. Utstyr, maskiner og transportmidler 17 742 22 727
II. Finansielle anleggsmidler 186 943 72 773
1. Aksjer og andeler 20 103 18 887 Note 5 og 15
2. Obligasjoner - -
3. Utlån 166 840 53 886 Note 6
III. Immaterielle eiendeler - -
IV. Pensjonsmidler 669 868 627 894
- -
B. Omløpsmidler 347 686 328 965
I. Bankinnskudd og kontanter 83 534 75 677
II. Finansielle omløpsmidler 168 362 171 993
1. Aksjer og andeler 168 362 171 993 Note 7
2. Obligasjoner - -
3. Sertifikater - -
4. Derivater - -
III. Kortsiktige fordringer 95 790 81 296
1. Kundefordringer 10 543 11 736
2. Andre kortsiktige fordringer 45 525 46 827
3. Premieavvik 39 721 22 732
- -
Sum eiendeler 2 460 500 2 288 492
- -
EGENKAPITAL OG GJELD - -
C. Egenkapital 471 492 414 747
I. Egenkapital drift 56 774 25 680
1. Disposisjonsfond 36 737 4 005
2. Bundne driftsfond 20 038 21 675 Note 13
3. Merforbruk i driftsregnskapet - -
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet - -
II. Egenkapital investering 135 997 139 132
1. Ubundet investeringsfond 109 591 109 591
2. Bundne investeringsfond 26 407 29 541 Note 13 og 14
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet - -
III. Annen egenkapital 278 721 249 935
1. Kapitalkonto 279 517 250 731 Note 2
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift - -
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering - 796 - 796
- -
D. Langsiktig gjeld 1 880 877 1 782 205
I. Lån 1 187 692 1 130 630 Note 8,9 og 10
1. Gjeld til kredittinstitusjoner 70 592 69 329
2. Obligasjonslån 962 100 662 302
3. Sertifikatlån 155 000 399 000
II. Pensjonsforpliktelse 693 185 651 574 Note 11
- -
E. Kortsiktig gjeld 108 131 91 541
I. Kortsiktig gjeld 108 131 91 541
1. Leverandørgjeld 37 765 28 982
2. Likviditetslån - -
3. Derivater - -
4. Annen kortsiktig gjeld 71 797 63 518
5. Premieavvik - 1 431 - 959
- -
Sum egenkapital og gjeld 2 460 500 2 288 492
- -
F. Memoriakonti - -
I. Ubrukte lånemidler 47 580 78 859
II. Andre memoriakonti 2 482 1 694
III. Motkonto for memoriakontiene - 50 062 - 80 552