2 Kommuneleiing - Stab

Kommuneleiing – stab omhandlar desse tenesteområda

  • Kommunedirektør og kommunalsjefar
  • Personal og løn
  • Økonomi
  • Andre fellestenester

Eininga skal levere tidsrette støttefunksjonar etter dei krav og forventningar som er stilt til kommunen si kjerneverksemd og strategiske satsingar.

Alle tal i heile 1 000

Drift

Drift

2 KOMMUNE LEIING - STAB Rekneskap Buds(end) Budsjett Rekneskap
Teneste 2022 2022 2022 2021
1200 KOMMUNEDIREKTØR - KOMMUNALSJEFAR 5 256 4 923 4 323 4 940
1210 PERSONAL OG LØN 2 689 2 384 2 384 2 331
1220 ØKONOMI 3 043 3 101 3 101 2 879
1230 SERVICEKONTORET 2 506 2 669 2 669 2 363
1240 DIVERSE FELLESFUNKSJONAR 18 - - 3
1250 IKT 777 810 810 761
1260 SAKSBEHANDLING - FELLES 807 1 710 1 710 1 214
2110 BARNEHAGE 1 364 453 453 1 146
2120 GRUNNSKOLE 212 249 249 412
2310 AKTIVITETSTILBOD BARN OG UNGE 50 350 350 10
2412 PSYKISK HELSEVERN 105 100 100 102
2423 MOT - PROSJEKTET - 25 25 - 6
2440 BARNEVERNTENESTE 259 234 234 238
2540 PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE 755 689 689 881
2549 KVARDAGSREHABILITERING OG VELFERDSTEKNOLOGI - 1 - 50 3 - 128
2730 KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK 428 341 341 402
3100 FORMIDLINGSLÅN - 165 - 100 - 100 - 82
3250 NÆRINGSKONTORET 710 183 183 687
3253 JORD- OG SKOGBRUK 538 543 543 518
3610 VILTFORVALTNING 128 133 133 161
3620 FRILUFTSLIV 193 266 266 203
3650 KULTURMINNEVERN - 116 73 73 35
3700 BIBLIOTEK 924 1 088 1 088 827
3750 MUSEER - 28 28 -
3770 KUNST OG KUNSTFORMIDLING 95 140 140 95
3810 IDRETT 285 250 250 265
3850 KULTURKONTORET 426 738 738 751
3851 ANDRE KULTURTILTAK 200 169 169 165
3852 Frivilligsentral 502 485 485 283
Sum gruppeansvar: 2 KOMMUNE LEIING - STAB 21 988 21 984 21 437 21 457

Området er omlag i balanse. Meirforbruk på ei teneste vert kompensert med mindreforbruk på andre tenester og stillingar har vorte haldne vakante for å halde budsjettet.

Prosjektet Omstilling av fellesfunksjonar har gitt effekt gjennom fokus på arbeidsprosessar og digitalisering av tenester. Arbeidet vil halde fram i 2023.

Kostra

Netto driftsutgifter administrasjon per innbyggar.

Indikatoren viser kor mykje av dei totale utgiftene som vert brukt til administrasjon og styring per innbyggar. I indikatoren inngår administrativ leiing, stab- og støttefunksjoner. Data blir vist i kroner per innbyggar.

2022 2022 2021 2021 2020 2020
Kostra funksjon 1532 Giske Kostra gr. 1 1532 Giske Kostra gr. 1 1532 Giske Kostra gr. 1
120 Administrasjon 3 752 4 652 3 875 4 149 3 685 4 108
231 Aktivitetstilbod barn og unge 6 139 1 101 11 108
320 Kommunal næringsverksemd 1 -126 -11 -117 1 -91
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 155 348 30 221 -107 105
370 Bibliotek 113 308 99 299 195 290
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 33 128 31 89 31 83
385 Andre kulturaktivitetar og tilskot til andres kulturbygg 117 324 202 278 129 299
På kostrafunksjon 120 inneheldt tabellen ikkje berre utgifter knytt til rammeområde 2 Kommuneleiing - stab. Tenester som er knytt til rammeområde 3 Fellesutgifter/fellesinntekter, rammeområde 7 Pleie og omsorg og sjølvkostområda i rammeområde 9 Teknisk er også med i tabellen.

For kostrafunksjon 120 administrasjon syner tala at Giske kommune har ein reduksjon frå 2021 til 2022 med kr 123 per innbyggar.

Giske kommune bruker kr 900 mindre per innbygger enn gjennomsnittet for kostragruppe 1. Dersom Giske skulle bruke det samme som gjennomsnittet i kostragruppe 1 vil dette utgjort ein auke på 7,8 mill.kr.

2022 var også prega av at det har var pandemi i starten av året og mindre aktivitet når det gjeld kultur enn normalt. Nokre aktiviteter er også løyst på annan måte, noko som kan gi utslag i tala.

Bibliotektenesta i Giske kommune har også i 2022 blitt drifta på eit absolutt minimumsnivå. Opningstidene og tilbodet har vore redusert i perioden. Frå 1. januar 2023 er bibliotektenesta styrka med ei heil stilling. Giske kommune brukar kr. 195 mindre per innbyggar enn gjennomsnittet i kostragruppe 1.

Det vart fordelt koronamidlar til utsette bedrifter på starten av året.

Studier har vist at kommunar tolkar og definerar administrasjon ulikt i KOSTRA. Det inneber at tala ikkje er direkte samanliknbare mellom alle kommunar og er noko usikre.