Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner - drift

§ 5-9.Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor
Disposisjonene som er foretatt i samsvar med § 4-1 til § 4-4 skal for driftsregnskapet stilles opp slik: 2022 2022 2022 2021
1. Netto driftsresultat 32 594 647 5 156 894 5 849 894 33 028 938
2. Avsetninger til bundne driftsfond - 4 406 276 - 177 084 - 177 084 - 7 673 995
3. Bruk av bundne driftsfond 6 043 323 5 235 161 5 235 161
4. Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter - 1 500 000 - 1 500 000 - 1 500 000 - 1 400 000
5. Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter - 9 811 971 - 9 811 971 - 2 004 914 - 4 610 101
6. Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 1 097 000 1 097 000 - 513 625
7. Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk - - - 7 403 057 - 4 151 511
8. Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger) 24 016 723 - - 22 385 441
9. Strykning av overføring til investering
10. Strykning av avsetninger til disposisjonsfond 622 356
11. Strykning av dekning av tidligere års merforbruk
12. Strykning av bruk av disposisjonsfond - 513 625
13. Mer- eller mindreforbruk etter strykninger 24 016 723 - - 22 494 172
14. Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger
15. Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk - 622 356
16. Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk - 21 871 815
17. Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond - 24 016 723
18. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). - - - -
De av postene 9 til 12 og 14 til 17 som ikke er aktuelle, utelates.