Oversikt over samla budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner - Investering

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor
Disposisjonene som er foretatt i samsvar med § 4-1, § 4-5 og § 4-6, skal for investeringsregnskapet stilles opp slik: 2022 2022 2022 2021
1. Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån - 117 307 070 - 146 675 000 - 47 200 000 - 104 059 194
2. Avsetninger til bundne investeringsfond - 11 015 425 - 13 182 608
3. Bruk av bundne investeringsfond 14 149 747 5 690 290
4. Budsjettert bruk av lån 145 175 000 145 175 000 45 700 000 135 533 766
5. Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 400 000
6. Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter - 676 000
7. Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter -
8. Dekning av tidligere års udekket beløp -
9. Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger) 32 502 252 - - 24 706 254
10. Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond
11. Strykning av bruk av lån - 32 502 251 - 24 706 253
12. Strykning av overføring fra drift
13. Strykning av bruk av ubundet investeringsfond
14. Udekket eller udisponert beløp etter strykninger 1 - - 1
15. Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond
16. Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp). 1 - - 1