Oppfølging av kommunen sin planstrategi og tidlegare vedtekne planar

Kommunale planar - oversikt med status og planlagt prioritering

Kommunale planar - oversikt med status og planlagt prioritering

Tenesteområde/plan Type Vedtatt 2022 2023 Stipulert kostnad
Sentraladministrasjonen:
Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2033 KP 2014 Ny -
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 KP 2018 Rull -
Kommunedelplan naturmangfald KD 2018 Rull -
- handlingsdelen Ny -
Økonomiplan 2022-2025 KP 2022 Årleg rullering Rull -
Digitalisering og omstilling TP 2016 -
Stab:
Strategisk næringsplan 2016-2025 KD 2016 Rull -
Beredskapsplan TP 2019 Rull Rull -
Oppvekst:
Kompetanseutvikling for grunnskulen TP 2019 Rull Rull -
Kompetanseutvikling for barnehagen 2014-2017 TP 2015 Rull -
Barnehageplan 2008-2011 TP 2008 -
Kvalitetsplan for oppvekst 2022-2026 TP 2022 Rull -
IKT plan - pedagogisk bruk Tp 2020
Helse, sosial og omsorg:
Helse- og omsorgsplan 2021-2025 TP 2021 -
Strategi helse og omsorg 2050 TP 2022 Ny -
Alkoholpolitisk handlingsplan TP -
Kompetanse og rekrutteringsplan 2019-2022 TP 2019 -
Pandemiplan 2020-2024 F 2020 -
Smittevernplan 2020 F 2020 -
Teknisk:
*Kommunedelplan avløp KD 2012
Hovudplan vatn og avløp KD Ny -
**Klima- og energiplan TP 2010 -
Kommunedelplan trafikktrygging KD 2012 Ny 250.000
Områdeplan for Roald (delsenter) O Ny 500.000
***Områdeplan Sætra og Gjøsund O Ny 50.000
Miljø og kultur:
Kulturplan 2016-2026 TP 2016 -
Museums-/kulturminneplan TP Ny -
Plan for friluftslivets ferdselsårer TP Ny -
Landbruk:
Landbruksplan TP 2009 -
Interkommunale planar:
Plan for areal, klima og transport i Ålesundsregionen (PAKT) R Ny -
Interkommunal sjøarealplan for Sula, Giske og Ålesund (oppstart 2022) Ny -
* Integrerast som del av ny hovudplan for vatn og avtløp 2022
** Klima- og energiplanen vert av resursmessige grunnar ikkje fullført i denne planperioden. Planen skal integrerast i kommuneplanen sin samfunns- og arealdel.
*** Planarbeidet stoppa opp gå grunn av uavklart framtidig hovudkryssløysing.
KP: Kommuneplan, KD: Kommunedelplan, TP: Temaplan, I: Interkommunal plan, R : Regional plan, O: Områdeplan, F: Fagplan