10 Kyrkjelege føremål

Kyrkjelege føremål omhandlar fylgjande tenesteområde:

Kyrkjer

Andre religiøse føremål

Kyrkjegardar

Alle tal i heile 1 000

Drift

Drift

10 KYRKJELEGE FØREMÅL Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
Teneste 2022 2022 2022 2021
3900 KYRKJER 4 345 4 345 4 345 4 244
3930 GRAVPLASSAR 1 160 1 268 1 268 1 160
Sum gruppeansvar: 10 KYRKJELEGE FØREMÅL 5 505 5 613 5 613 5 404

Driftsutgifter til kyrkjelege føremål:

Driftsutgifter til kyrkjelege føremål:

2022 2021
Driftstilskot frå kommunen til kyrkjeleg fellesråd kr 4 184 500 4 084 401
Tilskot til trudomssamfunn kr 0 0
Tenesteytingsavtale mellom kommunen og kyrkjeleg fellesråd stipulert til kr 160 000 160 000
Drift av gravplassar - driftstilskott kr 0 0
Drift av gravplassar - tenesteytingsavtale med kommunen kr 1 160 000 1 160 000

Driftsrekneskapen for 2022 viser eit mindreforbruk på kr 108 300 og skriv seg frå mindre overføring til teneste gravplassar enn budsjettert. Når det gjeld drifta elles viser ein til fellesrådet si årsmelding.

Tilskot til andre trudomssamfunn er frå 2021 overført til Staten.