Vurdering - oppsummering

Kommunerekneskapen for 2022 viser eit brutto driftsresultat på + kr 57 079 989 som er det kommunen hadde i 2022 til dekning av netto finansutgifter og til netto avsetningar. Kommunerekneskapen for 2022 viser eit netto driftsresultat på kr 32 594 647 som er disponert slik:

  • Overføring til investering kr 1 500 000
  • Netto avsetning til /bruk av bundne driftsfond kr 1 637 046
  • Netto avsetning til disposisjonsfond kr 32 731 694

Finansieringsbehovet var kr 149 180 399.