Finansinntekter / finansutgifter

Netto finansutgifter i 2022 vart kr 65 135 769. Finansplasseringar etter finansregl. § 8 gav ein tap på 3 901 317, denne var opprinneleg budsjettert med ein gevinst på 6 mill.kr, men justert i budsjettet til tap på 3 mill. kr. Renteugifter vart om lag kr 900 000 lavere enn budsjettert, dette som følgje av endringar i rentenivået. Avdragsutgiftene 1,8 mill.kr under budsjettet. Samla vart netto finansutgifter ca. 1,7 mill. kr lavere enn justert budsjett.

Alle tal i heile 1 000
Renter og avdrag på lån til investeringar Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap
2022 2021 2020 2019 2018 2017
Renter løpande lån 25 082 21 027 24 111 28 526 25 498 25 884
Avdrag løpande lån 37 790 39 442 39 084 34 322 31 882 31 132
Sum renter/avdrag 62 872 60 469 63 195 62 848 57 380 57 016
Nøkkeltal 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Renter og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter 7,95 7,98 9,22 9,61 9,15 9,39
Netto finansutgifter i prosent av brutto driftsinntekter 8,1 6,14 8,38 7,43 8,82 7,06

Renter og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter viser kor stor del av brutto driftsinntekter som er bunde til tilbakebetaling av lån. Netto rente og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter viser ein nedgang frå 9,39 prosent i 2017 til 7,95 prosent i 2022.

Netto finansutgifter i prosent av brutto driftsinntekter viser kor stor del av brutto driftsinntekter som er bunde til tilbakebetaling av lån, korrigert for finansinntekter. Det har vore ein auke frå 7,06 prosent i 2017 til 8,1 prosent i 2022. Oversikta over syner at avkastninga frå forvaltninga har stor påverknad på kor mykje av brutto dritsinntekter som er bunde til å dekkje finansutgifter.

Alle tal i heile 1 000

Avkastning på kapital frå langsiktige kapitalplasseringar

Avkastning på kapital frå langsiktige kapitalplasseringar

Bank / forvaltar: Marknadsverdi/saldo pr. 31.12.2021 Renter / avkastning 2021
ODIN 40 805 - 1285
Sparebanken Møre bankinnskot, aksjar, obligasjonar, eigenkapitalbevis. 85 279 -1 109
Sum: 126 084 - 3 901

I tidsrommet 2000 – 2022 har Giske kommune hatt ei gjennomsnittleg årleg avkastning på 10,6 mill. kr pr. år, dvs. 191 mill. kr over 22 år.