Investering

alle tal i heile 1 000

Investeringsrekneskap - samandrag

Investeringsrekneskap - samandrag

Økonomiske oversikter Rekneskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Rekneskap
2022 2022 2022 2021
6 Sum investeringsutgifter 149 180 168 674 49 480 131 075
14 Sum investeringsinntekter 145 581 167 174 47 980 139 118
19 Netto utgifter videreutlån 1 035 - - - 1 275
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger - 4 634 - 1 500 - 1 500 6 768
27 Framført til inndekking i seinare år (udekka beløp) - - - -