1 Politisk styring og kontrollorgan

Politisk styring og kontrollorgan omhandlar fylgjande tenesteområde:

Politisk styring og kontrollorgan omhandlar fylgjande tenesteområde:
Kommunestyre og formannskap Kommunerevisjon og kontrollutval
Diverse utval / styrer og råd Stortings- og kommuneval
Eldreråd Komité for oppvekst og helse
Økonomisk stønad til politiske parti Komité for kultur, miljø og tekniske saker
1 POLITISK STYRING Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
Teneste Alle tal i heile 1 000 2018 2018 2018 2017
1000 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 2 310 1 969 1 924 2 131
1005 POLITISKE KOMITEAR 222 416 416 344
1010 DIVERSE UTVAL/STYRE/RÅD 446 272 272 370
1020 ELDRERÅD 40 85 85 20
1050 ØKONOMISK STØNAD TIL POLITISKE PARTI 48 45 45 101
1060 KOMMUNEREVISJONEN - KONTROLLUTVAL 918 904 904 906
1070 STORTINGS- OG KOMMUNEVAL - - - 180
Sum gruppeansvar: 1 POLITISK STYRING 3 983 3 690 3 645 4 052

Driftsrekneskap for Politisk styring og kontrollorgan viser eit meirforbruk på kr 293 000 i høve korrigert driftsbudsjett. Meirforbruket skriv seg frå høgre pensjonsutgifter, meir godtgjersle frå kurs og reiser, samt innbyggjarundersøkelsen i høve kommunesamanslåing.

KOSTRA

KOSTRA
2018 2018 2017 2017
1532 Giske Kostragruppe 11
100 Politisk styring Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde per inbygger (kr) 360 472 377 459
110 Kontroll og revisjon Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde per inbygger (kr) 113 131 107 142
Indikatoren viser kor mykje av dei totale utgiftene som vert brukt til politisk styring og kontrollorgan. Data vises i kroner per innbygger.

Tala syner at Giske kommune innafor kostra funksjon 100 Politisk styring har ein nedgang frå 2017 til 2018 med 17 kr per innbyggjar, dette kjem mest sannsynleg av at det ikkje var stortings-/kommuneval i 2018. Ser ein i høve kostragruppe 11, ligg Giske kommune både lavere og har mindre auke enn gjennomsnittet.

På kostra funksjon 110 Kontroll og revisjoner er der ein auke på kr 6 per innbyggar frå 2017 til 2018, kostragruppe 11 har ein nedgang på kr 11 per innbyggar. Giske kommune ligg likevel under snittet for kostragruppe 11 i kroner per innbyggar.