2 Kommuneleiing - Stab

Kommuneleiing – stab omhandlar fylgjande tenesteområde

  • Rådmann og kommunalsjefar
  • Personal og løn
  • Økonomi
  • Saksbehandling – felles

Eininga skal levere tidsrette støttefunksjonar i hehold til krav og forventningar som er stilt til kommunens kjerneverksemd og strategiske satsingar.

Drift

Drift
2 KOMMUNE LEIING - STAB Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
Teneste 2018 2018 2018 2017
1200 RÅDMANN - KOMMUNALSJEFAR 4 066 3 925 3 622 3 760
1210 PERSONAL OG LØN 2 293 2 118 2 118 2 150
1220 ØKONOMI 3 834 3 910 3 910 3 714
1230 SERVICEKONTORET 2 487 2 632 2 632 2 430
1250 IKT 230 664 664 -
1260 SAKSBEHANDLING - FELLES 2 028 2 176 2 176 2 121
2110 BARNEHAGE 419 402 402 405
2120 GRUNNSKOLE 397 539 539 614
2412 PSYKISK HELSEVERN 99 - - -
2440 BARNEVERNTENESTE 355 237 237 339
2540 PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE 640 468 468 280
Sum 2 KOMMUNE LEIING - STAB 16 847 17 072 16 769 15 813

Investering

Investering
2 KOMMUNE LEIING - STAB Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
Alle tal i heile 1000 2018 2018 2018 2017
1301 OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI - - - 7
Sum gruppeansvar: 2 KOMMUNE LEIING - STAB - - - 7

Området hadde eit mindreforbruk på ca kr 225 000.

Eit mindreforbruk på teneste 1250 IKT kjem av stillinga som systemintegrator vart ståande ledig til og med September. At mindreforbruket samla sett ikkje vart høgre kjem av at utgifter til løn tilsatt på tildelingskontoret er bokført på dette området, men budsjettert på tildelingskontoret.

Overskot på nokre tenester skriv seg frå vakansar ved sjukefråvær og inntektsauke som skriv seg frå fleire sjølvkostområde og auke i inntekter frå VAR sektoren.

Der har ikkje vore investeringar i 2018.

Kostra

Netto driftsutgifter administrasjon per innbyggar.

Indikatoren viser kor mykje av dei totale utgiftene som vert brukt til administrasjon og styring per innbyggar. I indikatoren inngår administrativ ledelse, stab- og støttefunksjoner, Data vises i kroner per innbygger.

I tabellen nedanfor er det ikkje berre utgifter knytt til rammeområde 3 Kommuneleiing - stab. Tenester som er knytt til rammeområde 3 Fellesutgifter/fellesinntekter, rammeområde 7 Pleie og omsorg og sjølvkostområda i rammeområde 9 Teknisk er også med i tabellen.


Tala syner at Giske kommune har ein auke frå 2017 til 2018 med kr 220 per inbyggar.

Giske kommune bruker kr 474 mindre per innbygger enn gjennomsnittet for kostragruppe 11. Dersom Giske skulle bruke det samme som gjennomsnittet i kostragruppe 11 vill dette utgjort ein auke på 4 mill. kr.

Studier har vist at kommuner tolker og definerer administrasjon ulikt i KOSTRA. Det inneber at tala ikkje er direkte samanlignbare mellom alle kommunar og er noko usikkre.