Økonomiske hovudtal

Nedanfor er det presentert nokre hovudtal frå Giske kommune sin rekneskap for 2018 (1 000 kr).

Nedanfor er det presentert nokre hovudtal frå Giske kommune sin rekneskap for 2018 (1 000 kr).
Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor
2018 2018 2018 2017
Sum driftsinntekter 637 151 599 619 599 797 616 500
Sum driftsutgifter 618 971 566 752 566 911 593 058
Brutto driftsresultat 18 180 32 868 32 886 23 442
- - - -
Sum eksterne finansinntekter 2 841 7 540 7 540 14 388
Sum eksterne finansutgifter 59 043 67 531 67 531 57 892
Resultat eksterne finanstransaksjoner -56 202 -59 991 -59 991 -43 504
- - - -
Motpost avskrivninger 34 752 33 873 33 873 33 873
- - - -
Netto driftsresultat -3 271 6 749 6 767 13 811

Giske kommune hadde i 2018 eit netto driftsresultat på - 3,2 mill. kroner. Til samanlikning var netto driftsresultat i 2017 på 13, 8 mill. kr, dvs. ein nedgang i netto driftsresultat på 17 mill. kr. I kommunelova § 46 nr. 6 står det at «Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.»

Netto driftsresultat i perioden 2011 – 2018: %)

Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter viser kor stor prosentdel av kommunen sine driftsinntekter som er til disposisjon til å dekke «resultat eksterne finanstransaksjonar (finansutgifter minus finans­inntekter)» og nødvendige avsetningar som eigenkapital til investeringar m.v. Netto driftsresultat i kommunane bør vere på minst +1,75 %.

Dersom ein trekker ut årets inntektesførte premieavvik m/arbeidsgjevaravgift på kr 3 715 050 hadde Giske kommune eit «korrigert netto driftsresultat» på -6,9 mill. kr eller -1,1%.

KOSTRA

KOSTRA
2018 2018 2017 2017
1532 Giske Kostragruppe 11 1532 Giske Kostragruppe 11
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2,8 1,4 3,8 2,3
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -0,5 1,5 2,3 2,6
Frie inntekter i kroner per inbygger 53 340 56 820 52 468 55 170

Giske har mindre i frie inntekter i kroner per innbygger enn gjennomsnittet i kostragruppe 11. På tross av dette kjem Giske betre ut i brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter enn kostragruppe 11. På grunn av høg lånegjeld og gjeldsrenter ligg Giske lavere enn kostragruppe 11 i høve netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter.