Kommuneleiing - Stab

Kommuneleiing – stab omhandlar fylgjande tenesteområde

  • Rådmann og kommunalsjefar
  • Personal og løn
  • Økonomi
  • Saksbehandling – felles

Eininga skal levere tidsrette støttefunksjonar i hehold til krav og forventningar som er stilt til kommunens kjerneverksemd og strategiske satsingar.

Drift

Drift
Alle tal i heile 1000 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
KOMMUNE LEIING - STAB 2017 2017 2017 2016
Teneste
1200 RÅDMANN - KOMMUNALSJEFAR 3 760 3 480 3 416 3 809
1210 PERSONAL OG LØN 2 150 1 727 1 688 2 005
1220 ØKONOMI 3 714 3 834 3 788 3 733
1230 SERVICEKONTORET 2 430 2 540 2 480 2 750
1260 SAKSBEHANDLING - FELLES 1 924 1 786 1 704 3 541
1280 ADMINISTRASJON PLAN/UTVIKL.SEKTOR - - - 4
2110 FØRSKOLE 405 461 454 440
2120 GRUNNSKOLE 614 940 928 874
2421 FLYKTNINGKONTOR 2 406 1 418 1 391 1 922
2440 BARNEVERNTENESTE 339 418 411 412
2540 PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE 2 854 2 843 2 831 833
2750 INTRODUKSJONSORDNINGEN 5 076 3 657 3 569 -
Sum 2 KOMMUNE LEIING - STAB 25 671 23 104 22 661 20 322

Investering

Investering
Alle tal i heile 1000 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
KOMMUNE LEIING - STAB 2017 2017 2017 2016
Utgifter 8 - - -
Inntekter -1 - - -
Sum KOMMUNE LEIING - STAB 7 - - -

Området hadde eit meirforbruk på 2,5 mill kroner.

Dette skriv seg i hovedsak frå tildelingskontoret der det største overforbruket kjem frå tenestene 2421 flyktningkontor og teneste 2750 introduksjonsordninga, samla utgjer overforbruket på desse tenestene 2,4 mill kr.

Overforbruket på kommuneleiing - stab var kr 41 000.

Investering gjeld utgifter knytt til prosjekt 1301 omstilling gjennom bruk av IKT, digitalisering og ny teknologi

Kostra

Netto driftsutgifter administrasjon og styring per innbyggar.

Indikatoren viser kor mykje av dei frie inntektene som vert brukt til administrasjon og styring per innbyggar. I indikatoren inngår administrativ ledelse, politisk styring, kontroll og revisjon, stab- og støttefunksjoner, forvaltningsutgifter til eigedomsforvaltning og administrasjonslokaler.


Tala syner at Giske kommune har ein nedgang frå 2016 til 2017 med kr 166 per inbyggar. Dette skuldast at saksbehandling knytt til helse og omsorgstenester til heimebuande tidlegare var ført som ein stab/støttefunksjon, dette er retta slik at det kjem på kostra funksjon 254 Helse - og omsorgstenester til heimebuande.

Giske kommune bruker kr 458 mindre per innbygger enn gjennomsnittet for kostragruppe 11. Dersom Giske skulle bruke det samme som gjennonsnittet i kostragruppe 11 vill dette utgjort ein auke på 3,8 mill. kr.

Studier har vist at kommuner tolker og definerer administrasjon ulikt i KOSTRA. Det inneber at tala ikkje er direkte samanlignbare mellom alle kommunar og er noko usikkre.