Økonomiske hovudtal

Nedanfor er det presentert nokre hovudtal frå Giske kommune sin rekneskap for 2017 (1 000 kr).

Nedanfor er det presentert nokre hovudtal frå Giske kommune sin rekneskap for 2017 (1 000 kr).
2017 2016 2015 2014
Sum driftsinntekter 616 500 589 968 551 300 524 269
- Sum driftsutgifter 593 058 568 875 547 428 519 720
= Brutto driftsresultat 23 442 21 093 3 872 4 548
+ Sum eksterne finansinntekter 14 388 8 068 4 627 7 107
- Sum eksterne finansutgifter 57 892 58 962 56 041 56 052
= Resultat eksterne finanstransaksj. -43 504 -50 894 -51 415 -48 945
+ Motpost avskrivningar 33 873 34 888 30 967 26 430
= NETTO DRIFTSRESULTAT 13 811 5 087 -16 576 -17 967

Giske kommune hadde i 2017 eit netto driftsresultat på 13,8 mill. kroner. Til samanlikning var netto driftsresultat i 2016 på 5,1 mill. kr, dvs. ein forbetring i netto driftsresultat på 8,7 mill. kr. I kommunelova § 46 nr. 6 står det at «Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.»

Netto driftsresultat i perioden 2009 – 2017: %)

Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter viser kor stor prosentdel av kommunen sine driftsinntekter som er til disposisjon til å dekke «resultat eksterne finanstransaksjonar (finansutgifter minus finans­inntekter)» og nødvendige avsetningar som eigenkapital til investeringar m.v. Netto driftsresultat i kommunane bør vere på minst +1,75 %.

Dersom ein trekker ut årets utgiftsførte premieavvik m/arbeidsgjevaravgift på kr 1 831 846 hadde Giske kommune eit «korrigert netto driftsresultat» på 15,6 mill. kr eller 2,53 %.

KOSTRA

KOSTRA
2017 2017 2016 2016
1532 Giske Kostragruppe 11 1532 Giske Kostragruppe 11
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 3,8 2,4 3,6 2,6
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2,2 2,6 0,9 2,6
Frie inntekter i kroner per innbygger 52 468 55 114 51 794 53 962

Giske har mindre i frie inntekter i kroner per innbygger enn gjennomsnittet i kostragruppe 11. På tross av dette kjem Giske betre ut i brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter enn kostragruppe 11. På grunn av høg lånegjeld og gjeldsrenter ligg Giske lavere enn kostragruppe 11 i høve netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter.