Grunnkjøp

Grunnkjøp er i hovudsak knytt til ulike prosjekt, og utgiftene bør for framtida kostnadsførast på desse. To stillingar er knytt opp til grunnkjøp, og desse deltek i førebuing og gjennomføring av prosjekt, og samarbeider med rådmannen og ordføraren (grunnkjøpsutvalet). Ei av dei to stillingane er nestleiar i teknisk eining og arbeider derfor ein del inn mot heile eininga. Her var det eit mindreforbruk på kr 50.000.