Brann- og oljevern

Brann- og oljevern har eit avvik i budsjettet på vel kr. 1 mill. Det kjem i hovudsak frå ny særavtale, som utgjer kr 286 000, underbudsjettering av utrykkingar, utskifting av mannskap og krav til sertifisering, noko som samla utgjorde om lag kr 750.000.