9 Teknisk

Drift

Drift
9 TEKNISK Regnskap Per.b(end) Budsjett Regnskap
Ansvar Alle tal i heile 1 000 2018 2018 2018 2017
5000 BYGGESAK (Sjølvkost) 772 63 - 492
5100 EIGEDOMSAVDELING 35 388 32 220 31 978 34 227
5300 BRANNVERN 4 984 3 952 3 891 4 311
5310 FEIING OG TILSYN (Sjølvkost) 82 - - 25
5400 KOMMUNALT KARTVERK 2 161 -458 -481 1 443
5410 - - - -
5500 REGULERING 429 39 - 2 159
5510 PLAN 844 516 516 112
5520 GRUNNKJØP 1 089 1 137 1 137 39
6000 OPPARBEIDING UTBYGGINGSOMRÅDER -2 246 -1 600 -1 600 -308
6100 VEGANLEGG 8 010 7 345 7 271 7 726
6200 VASSFORSYNING (VAR) - 60 - -
6300 AVLØP OG RENSING (VAR) - 55 - -
6350 SLAMTØMMING (VAR) - - - -
6400 RENOVASJON (VAR) - 22 - -
Sum gruppeansvar: 9 TEKNISK 51 513 43 350 42 711 50 226
Eininga omfattar ansvarsområda som vist i rekneskapsoversikta ovanfor.

Investering

Investering
9 TEKNISK Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
Prosjekt Alle tal i heile 1000 2018 2018 2018 2017
2319 UNDERVISNINGSBRAKKER VIGRA SKULE 3 174 3 153 - -
2324 NY BARNESKULE PÅ VALDERØY -684 - - -2 977
2532 UNDERVISNINGSBRAKKER VALDERØY UNGDOMSSKULE 5 717 5 536 - -
3102 OMSORGSBUSTADER PSYK. - - - 88
4302 FLEIRBRUKSHALL VIGRA -3 000 - - -
4308 Skilt, Informasjon og tilrettelegging av Turvegar og kulturminne 33 - - -
5102 SAL AV KOMMUNALE BYGG 9 - - 22
5109 KJØP/SAL AV BUSTADER - - - 7
5110 KLIMA- OG ENERGITILTAK 1 574 4 136 3 125 1 583
5120 FLYTTING AV SKULEBRAKKER PÅ SKJONG BARNESKULE - - - 6
5121 SAL KOMMUNAL GRUNN -273 - - 25
5130 NÆRMILJØTILTAK 95 944 200 99
5150 INVESTERING ADM.BYGG 1 000 1 688 1 688 204
5152 INVESTERING HELSE- OG OMSORGSBYGG 785 600 600 388
5154 INVESTERING NÆRINGSBYGG 3 984 2 640 1 625 1 153
5155 INVESTERING SKULE- OG BARNEHAGEBYGG 659 520 3 000 714
5156 INVESTERING UTLEIGEBUSTADER 112 4 994 - -
5166 ALNES BESØKSSENTER -569 - - -3 052
5167 Valderøy Ungdomsskule tilbygg/påbygg - - 3 750 -
5168 Vigra Skule tilbygg/påbygg - - 300 -
5169 Utstyr til etablering av reinhaldsteam - 125 125 -
5200 SYMJEHALL - UTGREIING - - - 188
5302 BRANNBIL 667 1 513 1 513 -
5362 DIV. REGULERINGSPLANAR - 250 250 -
5363 Områdeplan Sætra og Gjøsund 39 500 - -
5370 KARTLEGGING - Marine Grunnkart 278 221 - 41
5371 DIGITALISERING 145 - - 67
5372 KART PÅ NETT - 500 500 -
5410 FELLES TEKNISK UTSTYR -8 150 150 954
5420 UTSTYR PARK/GRØNT - 238 - -
5501 DIV. TOMTER VALDERØY -101 - - -
5506 SENTRUMSOMRÅDE 1 - - 7
5510 GROVEN - - - 1 313
5605 SKULEVEGEN GISKE 759 13 592 10 345 548
5651 DIV. TOMTER GODØY - - - 1
5653 VALKVÆ - - - 5
5702 YTTERLAND NÆRINGSOMR. 765 - - 7
5703 SKARET NÆRINGSOMR. - - - -429
5704 GJØSUNDSÆTRA NÆRINGSOMR. 45 - - -
5752 GJØSUND NÆRINGSOMR. - 375 375 129
5852 GEILEVIKA NÆRINGSOMR. -28 - - -
6005 GANGVEG/LEIDNINGAR SÆTRA 1 - - 255
6006 TEKNISKE ANLEGG OKSNES 882 - - 7 056
6007 LØKEVEGEN M/LEIDN.ANLEGG 32 - - -
6009 FRIOMRÅDE YTTERLAND - - - 1
6014 TRAFIKKFØREMÅL VALDERØY BARNESKULE 7 - - 83
6017 YTTERLANDSNESET 112 200 - 102
6055 GANGVEG RØRVIKA 8 - - -
6056 GANGV./LEIDN.ANL. RESET 23 100 100 47
6057 GANGV. VIGRA SKULE - MARG.VEGEN 22 - - -
6058 PARKERING MOLNES 4 - - -
6152 PARKERING ALNES BESØKSSENTER - 200 - -
6154 GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-TEPPEMYRA 4 901 35 414 16 408 433
6155 PARKERING DYB 28 - - 114
6201 MINDRE VEGANLEGG 1 222 994 425 -128
6202 GATELYS 218 375 188 -
6204 TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK 385 378 188 91
6205 NAMNESKILT KOMMUNEVEGAR 6 123 63 14
6206 GATELYS - LEDLYS - - - 1 266
6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekasjered/Hovudplan 49 875 875 -
6251 Modernisering av vassverket 569 1 656 1 656 -
6304 REINS/UTSLEPP NORDSTRAND - - - 4
6307 OVERFØRING BLOMVIK - OKSNES 1 253 3 000 - 453
6308 Reins/Utslepp Valderhaugstrand - - - 8
6325 SLAMAVSKILLAR/UTSLEPP KRINGKASTAR 2 070 3 260 - 139
6326 OVERFØRING SYNNES BF - KRINGKASTAR 3 293 2 794 - 205
6343 LEIDN.ANLEGG V/GJERDEHAVNA 9 314 5 088 - 3 001
6351 SLAMAVS./LEIDNINGSANLEGG GISKE VEST - - - 105
6370 SLAMAVSK./UTSLEPP ALNES -1 196 - - 4 521
6371 LEIDNINGSANL/PUMPEST. ALNES 1 364 - - 6 688
6381 MINDRE LEIDNINGSANLEGG 677 800 800 2 470
6383 FORNYING LEIDNINGSANLEGG 4 810 6 527 5 000 972
6386 HOVUDPLAN VATN/AVLØP 195 100 100 -
6387 VASSLEIDNING TIL ÅLESUND 30 - - -
6388 Ny punkpestasjon Molnes med forskyvingsleidning 56 2 938 2 938 -
6389 Kjøp av transportmiddel Avløp 539 540 540 -
6501 MVA JUSTERINGSRETT 82 - - -
Sum : 9 TEKNISK 46 136 107 034 56 824 28 990
Teknisk har ansvar for dei fleste investeringane i kommunen: veg, vatn, avløp, rensing, og bygg. Det var store utfordringar med å gjennomføre vedtekne prosjekt. Som rapportert undervegs, gjeld dette kapasitet og framdrift hos eksterne konsulentar, justering av prosjekta og grunnkjøpsprosess m.m. For Skulevegen på Giske gav djupne på myra større utfordringar enn venta, og vesentleg større kostnader. Ettersom dette er ein fylkesveg, må prosjektet må gjennomførast i samsvar med standarden som fylkeskommunen har sett. Også grunnkjøp har tatt tid. For nye leidningsnett og gangveg frå Teppemyra til Geilevikane møtte ein på utfordringar i ei bratt skråning som kravde ekstra prosjektering med "spunting" (støttekonstruksjon). Erfaringa viser at prosjektplanane ikkje er gode nok, og eininga har difor starta eit LEAN-prosjekt for få betre styring og framdrift. Slike avvik skal ein sikre seg betre mot for framtida.

Økonomi

Rekneskapsresultatet i 2018 vart på kr 51.5 mill. mot kr 50,2 mill. i 2017, dvs. stabilt utvikling sett opp mot løns- og prisvekst. Budsjettramma vart redusert frå kr 44,5 mill. til kr 43.3 mill. i alt kr 1,2 mill. Drifta har over år blitt stramma inn med om lag kr 3 millionar men avviket vart større enn tidlegare år, i alt kr 8.162.180 (2017: kr 5.774.034).


Oversikta ovanfor viser at avviket (overforbruk/mindre inntekter) var størst for eigedomsavdelinga, men også byggesak, brannvern og kommunalt kartverk har avvik. Noko er større utgifter, men ein ikkje uvesentleg del gjeld svikt i inntekter som vart lågare enn budsjettert (sjå kommentarane på ansvarsområda nedanfor). For å kome i balanse må ein ta nye grep med omstilling og teknologi som gjer at ein kan rasjonalisere drifta: auke inntektene og/eller redusere på tiltak eventuelt tal på tilsette.


Hovudmål

Kvalitetsplanar skal utviklast for alle kommunale tenester .

Tverrfagleg og tverrsektorielt samarbeid skal leggjast til grunn for tilbod til brukarar med samansette behov.

Gjennomføring av omstillingsprogrammet «Tenesteutvikling gjennom digitalisering og bruk av ny teknologi» held fram.

Nettbaserte løysingar for intern kommunikasjon og informasjon skal vidareutviklast.

I arbeidet med utvikling av Giske-samfunnet skal det leggast vekt på tiltak og aktivitetar som bidreg til utvikling av eit heilskapleg syn på organisasjon og samfunn.

Innbyggjarmedverknad mellom val skal ha høg fokus frå kommunen si side utover det som følgjer av lov og forskrift. Arbeidet med å utvikle godt samspel med innbyggarane held fram i planperioden.

Måloppnåing

Teknisk har gjennom året reorganisert tenestene og starta arbeid med kvalitetssikring av prosessar og rutiner, og systematisk leiarutvikling. Det er etablert ein stab som arbeider på tvers av dei tekniske tenestene med økonomi og juridisk kompetanse.

Omstillingsprogrammet prioriterte tre prosjekt, to LEAN-prosjekt og eit med fokus på leiing. Dei eine LEAN-prosjektet hadde utgangspunkt i vurdering av organisering, arbeidsmiljø og arbeidsflyt på uteseksjonen med mål om meir effektiv drift. Det andre tek føre seg prosesstyring på plan og utbygging med fokus på framdrift og kvalitetssikring. Det tredje OU-prosjektet har bakgrunn i omstrukturering og meir effektiv, samordna leiing av eininga. Arbeidsflyten må endrast for å sikre god framdrift og resultatoppnåing. Prosjekta har gått gjennom heile 2018 og har tatt tid, men vil gi betre styring og drift i åra som kjem. Andre satsingar har vore digitalisering, med innkjøp av nye program for kart og FDV og utprøving av robotar (reinhald og plenklipping). Den nye, nettbasert kartløysinga er tilrettelagt for intern saksbehandling, profesjonelle brukarar og innbyggarar. Løysinga skal kom på plass i veke 12 og opna i mai 2018. Målet for omstillings- og digitaliseringsprogrammet er døgnopen teknisk eining.

Investeringsbudsjettet viser kritiske utfordringar når det gjeld gjennomføringsevne. Det blir prioritert å endre prosess og arbeidsflyt på dette området for å rette opp kritikkverdige forhold og rapportering av uforutsette problem.

Det vart behandla 79 politiske saker (same som i 2017), og meldt 188 delegerte saker (199 i 2017).

Byggesak:

I 2018 vart det fatta byggesaks vedtak fordelt slik:
§20-3 (Søknadspliktig, ansvarleg føretak) Ett trinnssak 87 saker
§20-3 (Søknadspliktig, ansvarleg føretak) Rammeløyve 7 saker
Igangsatte 10 saker
Endring 19 saker
Dispensasjon politisk 2 saker (ei avslag)
Dispensasjon 29 saker
U/ansvarsrett 11 saker
Bruksløyver 26 saker
Ferdigløyver 37 saker
Bruksendring 0 sak
Diverse 10 saker

Deling:

Delingssøknadar: 18

Dispensasjon delesak: 13

Personale

Tal på tilsette er 78 (82 i 2017 og 88 i 2016), med 26 brannmenn i deltidsstillingar. Stillingane er fordelte på dei ulike avdelingane i samsvar med ansvar og arbeid, og reglane for sjølkost. Leiar, nestleiar og nokre stillingar som er definerte som felles-stab er fordelt på dei fleste områda. Dei fleste av saksbehandlarane har eitt til to tenesteområde.

Sjukefråveret samla var 10,2% (5,6%), ein vekst frå året før og over målet om maksimalt 5%. Det vart arbeidd aktivt med å styrke arbeidsmiljøet i eininga, med særleg fokus på uteseksjonen og eigedomsavdelinga. Dette arbeidet må halde fram vidare med kontinuerleg HMS arbeid.