7 Pleie og omsorg

Drift

Drift
PLEIE, OMSORG OG SOSIAL Regnskap Per.b(end) Budsjett Regnskap
Teneste Alle tal i heile 1000 2018 2018 2018 2017
1260 SAKSBEHANDLING - FELLES -4 - - -198
2340 AKTIVISERING AV ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA 217 -104 -22 243
2343 KJØKKEN (MAT TIL HEIMEBUANDE) 830 191 191 355
2344 KAFEDRIFT - - - 2
2421 FLYKTNINGKONTOR 2 126 1 661 1 661 2 406
2530 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 6 413 5 996 6 374 5 828
2531 INSTITUSJONSKJØKKEN 382 246 246 331
2540 PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE 50 887 51 603 50 076 52 309
2541 BUFELLESSKAP PSYKIATRI VALDERØY 9 598 6 988 7 540 6 407
2542 NATTENESTE HEIMEBASERT OMSORG 5 554 4 700 5 973 4 971
2543 AVLASTNING 776 249 249 353
2544 BRUKERSTYRT PERSONLEG ASSISTENT 5 017 4 157 5 157 2 760
2545 RESET BUFELLESSKAP - DRIFT 3 79 6
2546 GISKE OMSORGSSENTER 22 322 22 305 19 987 21 562
2547 VIGRA OMSORGSSENTER NORDSTOVA 3 637 3 510 1 405 3 630
2548 BUFELLESSKAP FUNKSJONSHEMMA 16 463 15 262 15 814
2549 KVARDAGSREHABILITERING OG VELFERDSTEKNOLOGI 19 - - -69
2550 MEDFINANSIERING SOMATISKE TENESTER - - - 14
2610 INSTITUSJONSLOKALER - - - 14
2650 OMSORGSBUSTADAR 23 24 24 23
2750 INTRODUKSJONSORDNINGEN 4 682 3 445 3 445 5 076
3015 KOMMUNALT KARTVERK 1 - - -
Sum gruppeansvar PLEIE, OMSORG OG SOSIAL 128 947 120 313 118 197 122 281

Investering

Investering
7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
Prosjekt Alle tal i heile 1000 2018 2018 2018 2017
1301 OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI - - - 302
3402 BILER TIL OMSORGSTENESTA - - - -10
3726 BIL VIGRA OMSORGSDISTRIKT -5 - - -
Sum : 7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL -5 - - 292

Tenestene i ramme 7 vert gitt av Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt , Valderøy omsorgsdistrikt, tildelingskontoret og flyktningtenesta. Ny eining Mestring og psykisk helse vart etablert 1.oktober 2018. Bufellesskap rus/psykiari og bufellesskap mennesker med funksjonshemming frå Valderøy omsorgsdistrikt, rustenesta frå NAV og psykisk helseteam voksne frå eining barn, familie og helse vart flytta inn i ny eining.


Økonomi

Ramme 7 har eit samla meirforbruk på kr 8 634 000. Meirforbruket ligg til mellom anna Valderøy omsorgsdistrikt med om lag kr 5 mill. og 1,4 mill. i Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt. Årsak til meirforbruket er blant anna avslutta ressurskrevjande brukar og ny brukar tidleg på året. Bufellesskapa hadde eit meirforbruk på 3,7 mill. Introduksjonsordninga hadde eit meirforbruk med 1,2 mill. Tenesta avlasting meirforbruk på 0,5 mill. Tenesta BPA meirforbruk på 0,8 mill. Det ligg om lag 3 mill. høgare utbetaling av pensjon og abeidsgivaravgift som ikkje var budsjettet.

Måloppnåing

Tenestene har nådd målet om å etablere tilbod til utskrivingsklare brukarar frå helseføretaket innan rus og psykiatri. Mål nådd juni 18. Øyeblikkeleghjelp-døgntilbod er vidareført og utvikla vidare. 6 brukarar nytta tilbodet i 2018. Kvardagsrehabilitering er vedteke som fast teneste i kommunen. Tenesta leverer lovpålagde tenester etter helse- og omsorgstenestelova, jobbar førebyggjande, intensivt, tidleg innsats og har fokus på kva som er "viktig for deg?" Det er lagt ned eit stort arbeid for å rulle ut kvardagsrehabiliteringsmetoden i dei heimbaserte tenestene. Det er kritisk viktig å halde fokuset oppe og at tenestene vert følgt opp av spesialistane i kvardagsrehabiliteringsteamet.

Tenestene har ikkje nådd målet om å etablere dagtilbod for demente ved Vigra omsorgssenter, men det er i år sett ned ei arbeidsgruppe som arbeider for å få til dette i samarbeid med frivillegheita og vidaregåande skule. Arbeidsgruppa jobbar også med andre tiltak for å i møte kome den store auka innan tal demente i kommunen.

Tenesteutvikling, digitalisering og velferdsteknologi:

Tenestene har lagt til grunn Helse- og omsorgsplan 2016-2020 og bustadsosial handlingsplan 2017- 2020 i utviklingsarbeidet. Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan helse og omsorg vart vedteken i 2018. Einingane skal vidare operasjonalisere denne planen, vi må vite kva vi treng og kva som skal prioriterast i tida framover. Høg kompetanse i personalgruppa gir betre tenester og ein kan yte meir med mindre.

Tenestene har stort fokus på digitalisering og bruk av ny teknologi og deltek i omstillingsprogrammet i kommunen. Vi hadde i 2018, 80% prosjektleiar innan velferdsteknologi. Ressursen gjer at vi klarer å halde fokus og framdrift på området. Giske kommune hadde eit stort anbod på velferdsteknologi i fjor. Vi lyste ut anbod på tryggleiksalarmar, digitalt tilsyn, GPS, alarmsentral og plattform for velferdsteknologi. Det vart lagt ned eit stort arbeid frå prosjektleiar, einingsleiarar og frå rådmannsnivå. Det var viktig for å få eigarskap til arbeidet som skal skje lokalt. Velferdsteknologi vert ein viktig del av tenestetilbodet og skal alltid vurderast først inn når nytt behov melder seg.

Tenestene har i dag blant anna tatt i bruk ny alarmsentral, GPS, elektriske dørlåsar, digitale tryggleiksalarmar, telemedisinsk tilsyn med ulike sensorar og smarte dører. E-læringskurs vert nytta i stor grad i tenestene både for å skaffe seg informasjon men også for å ta kurs i til dømes medisinhandtering. Digital innbyggjardialog vart rulla ut hausten-18 og er eit godt tilbod for innbyggjaren. Giske kommune har laga sin eigen film om velferdsteknologi https://www.youtube.com/watch?v=fPqvNNYaVuw . Giske kommune har også laga brosjyre om velfersteknologi og sendt ut denne til innbyggjarane i lag med eit brev frå kommunen. Elektronisk utgåve av brosjyra om velferdsteknologi ligg her.

Velferdsteknologiske verkty effektiviserer og forenklar kvardagen og betrer tilbodet til brukaren. Dei tilsette er både motiverte og engasjerte og ser effekt av å jobbe på andre måtar.

Tverrfagleg og tverrsektorielt samarbeid:

Tenestene har stort fokus på tverrfagleg samarbeid og nytte ressursane fleksibelt på tvers. Dette står som eit viktig mål også for 2019.

Ny organisering av helse og omsorgstenestene:

Ramme 6, einingane i ramme 7 og tildelingskontoret var våren 2018 med på eit arbeid om ny organisering av helse- og omsorgstenestene i Giske kommune. Det vart sett ned ei arbeidsgruppe beståande av leiarar, tilitsvalde og politikarar frå komiè for helse og omsorg. Eit omfattande arbeid vart lagt ned, med god innvolvering av alle tilsette. Vi er godt fornøgde både med prosessen og resultatet. Ny organisering vart vedteken i kommunestyre 14. juni 2018. For ramme 7 vart følgjande endringar: Etablert ny eining Meistring og psykisk helse der psykisk helseteam voksne og Kingelveven dagtibod vart flytta over frå ramme 6, rustenesta vart flytta over frå NAV Giske, bufellesskapa Gudmundvegen, Skomakarvegen og Løkevegen vart flytta over frå Valderøy omsorgsdistrikt. Natt-tenesta vart samla i Valderøy omsorgsdistrikt.

Personale

Mål om nærvær på 95% er ikkje nådd. VGG hadde eit samla sjukefråvær på 6,1%. VAOMS hadde eit samla sjukefråvær på 9,9%. Dette er likevel ein nedgang frå 2017 med om lag 1%. Einingane deltek i IA-arbeidet NED med sjukefråværet som starta i 2018 og fortset vidare i 2019. Satsinga er eit samarbeid mellom NAV, KS og Giske kommune.

Einingane har stort fokus på godt arbeidsmiljø, god og tett oppfølging av dei tilsette, tilrettelegging, rettleiing, etiske refleksjonsgrupper og utvikling av fag og kompetanse.