5 Oppvekst

Drift

Drift
5 OPPVEKST Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
Teneste Alle tal i heile 1000 2018 2018 2018 2017
2110 BARNEHAGE 81 131 78 547 78 393 74 772
2111 STYRKA TILBOD TIL FØRSKOLEBARN 7 704 4 871 6 743
2120 GRUNNSKOLE 106 229 99 103 97 527 98 769
2121 PEDAGOGISK RETTLEIINGSTENESTE 874 669 669 693
2130 VAKSENOPPLÆRING 2 778 659 659 1 352
2150 SKOLEFRITIDSTILBOD 918 -238 187 1 278
2210 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS - - - 9
2220 SKOLELOKALER -16 16 16 -31
2230 SKOLESKYSS 1 981 1 593 1 593 1 745
Sum 5 OPPVEKST 201 600 186 449 183 914 185 331

Investering

Investering
5 OPPVEKST Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
Prosjekt Alle tal i heile 1000 2018 2018 2018 2017
2301 INVENTAR / UTSTYR SKULAR - - - -
2302 IKT-UTSTYR SKULAR 412 600 600 544
Sum : 5 OPPVEKST 413 600 600 544
Gjeld innkjøp av IKT utstyr til skulane.

Økonomi

Rekneskapen viser eit samla meirforbruk på rammeområde 5 Oppvekst med kr. 15.150.000 av eit budsjett inkl. endring på kr. 201.600.000. Dette tilsvarar eit overforbruk på 8,1%.

 • Barnehageområdet hadde eit overforbruk på 3,3%, til saman kr 2.584.000. Av dette ligg 1.126.000 på tilskot til private barnehagar. Dette tilsvarar 1,7% av budsjettet. Dei kommunale barnehagane hadde eit samla overforbruk på kr 1.460.000. Dette tilsvarar eit overforbruk i høve til budsjett på 10,9%.
 • Spesialpedagogiske tiltak til førskulebarn hadde eit overforbruk på kr. 1.603.000 av eit budsjett på kr. 6.101.000. Rekneskapen auka med kr. 963.000 i høve til fjoråret.
 • Teneste 2120 grunnskule hadde ei samla ramme på kr. 97.527.000 og fekk eit meirforbruk på kr. 7.127.000. Dei siste åra har vi gjort innsparingar på grunnskulesektoren.
 • Vaksenopplæring hadde eit overforbruk i høve budsjettet på kr. 2.119.000. Vaksenopplæring er delt i to hovudsektorar: Norskopplæring for innvandrarar og grunnskuleopplæring for vaksne. For innvandrarar med rett til norskopplæring får kommunen øyremerka tilskot. Dette skal i utgangspunktet dekkje kostnadene til kommunen, men dersom nokon treng meir opplæring enn det tilskotet dekkjer, har dei rett på det, inntil 3.000 timar. Grunnskuleopplæring for vaksne skal dekkjast innanfor ramma. i 2018 fekk vi fleire søknader enn venta på grunnskule for vaksne.

Hovudmål

 • I løpet av planperioden skal det utviklast kvalitetsplanar for kommunen sine tenester, der omstilling og digitale løysingar er sentrale element.
 • Tverrfagleg samarbeid i og mellom fagområde skal leggjast til grunn for tilbod til brukarar med samansette behov. Kommunen skal sikre at tenestene vert tilstrekkeleg koordinert.
 • Kulturplan, Kvalitetsplan for oppvekst og Helse- og omsorgsplanen skal leggjast til grunn for vidare utvikling av tenestene.
 • Gjennomføring av omstillingsprogrammet «Tenesteutvikling gjennom digitalisering og bruk av ny teknologi» held fram.
 • Nettbaserte løysingar for intern kommunikasjon og informasjon skal vidareutviklast
 • I arbeidet med utvikling av Giske-samfunnet skal det leggast vekst på tiltak og aktivitetar som bidreg til utvikling av eit heilskapleg syn på organisasjon og samfunn
 • Innbyggarmedverknad mellom val skaI ha høg fokus frå kommunen si side ut over det som følgjer av lov og forskrift. Arbeidet med å utvikle godt samspel med innbyggarane held fram i planperioden. Tankegangen bak metoden «samskaping» skal nyttast som modell for arbeidet.

Måloppnåing

Oppvekst har hatt kvalitetsplanar og kvalitetssystem med jamnleg rapportering på måloppnåing. I den gjeldande planen som vart vedteken i 2018, er livsmestring, digitalisering, ansvar for eiga læring (autonome elevar) og djupnelæring kjernepunkt. Verksemdsplanane baserte seg på denne og kommunen sine overordna mål. Omstilling og digitalisering har hatt topp prioritert med oppfølging frå kommunenivå, kommunalsjef og pedagogiske konsulentar. Digital dialog med foreldre vart innføring for nokre år sidan, og gjeld alle skular og foreldre. Søknadsprosessen i SFO og barnehage skjer i ei portalløysing med pålogging via ID-porten. Alle relevante persondata for barn og foreldre er innhenta frå Folkeregisteret. Nye digitale løysingar vart vedteke innført for tettare elevoppfølging, samarbeid med føresette og andre faginstansar i kommunen.

Oppvekst har arbeidd med fleire store prosjekt som er initiert på nasjonalt nivå så som realfagskommunen (både barnehagar og skular), ungdomstrinn i utvikling og innføring av ny rammeplan der kommunen har eit prosjekt saman med Sula kommune. Desse prosjekta går vidare med eksterne midlar i 2019 (overført på fond). Digitalisering heldt fram som satsingsområde frå 2016 då skulane fekk nettbrett til alle elevar etter omfattande opplæring av alle tilsette. Koding og utprøving av ny teknologi og utstyr held fram. Det er blitt etablert skaparverkstadar eller innovasjons-labar, og fleire er under planlegging. VR-briller og spelbasert opplæring blir prøvd ut, og pedagogisk praksis skal utviklast for å gi nye læringserfaringar. Måla til framtidsbarnehagen og framtidsskulen må prioriterast slik at opplæringstilboda kan svare til utfordringane og arbeidsmåtane som er i samfunn og arbeidsliv.

I 2018 kom ny generell del av det nye læreplanverket, og i 2019 startar arbeidet med fagfornyinga, innføringa av dei nye fagplanane. Dette blir eit svært viktig arbeid i skulen det komande året. Kvalitetsplanen som vart vedteken i 2018, baserer seg på det nye læreplanverket.

Personale

Nyrekruttering viser seg som ei komande utfordring saman med kompetanseheving generelt, men med digitale utfordringar og livsmestring som sentrale.

I grunnskulen er det no ei stor satsing på vidareutdanning. Nye, strengare kompetansekrav blir gjort gjeldande frå 2025. På barnesteget må ein lærar ha 30 studiepoeng i faget for å undervise i norsk, engelsk eller matematikk. På ungdomssteget må ein ha 30 stp. i alle fag med unntak av valfag og utdanningsval. I norsk, engelsk og matematikk må ein ha 60 stp for å undervise på dette nivået. Vidareutdanninga i er i hovudsak finansiert av staten gjennom satsinga Kompetanse for kvalitet (Kfk). 12 lærarar fullførte vidareutdanning i 2017, og nye 12 lærarar starta på vidareutdanning på hausten 2018. I Kfk får lærararne 37,5% permisjon til studium som krev 50% stilling. Læraren si medfinansiering ligg i dei 12,5% som ein ikkje får permisjon til.Kommunen har også søkt og fått statlege stipend til lærarar som har fagutdanning men manglar PPU.

Sunnmøre Regionråd Oppvekst (SRO) har inngått avtale med NTNU om vidareutdanning i norsk, engelsk og matematikk. SRO har også fått organisert rektor- og styrarutdanning lagt til Ålesund. Dette betyr innsparing både for kommunen og i tidsbruk for lærarane.

Det er likevel krevjande for skulane å få timeplanen til å henge saman når så mange lærarar er ute i permisjon. I tillegg må skulen dekkje kostnader til reise og opphald samt kostnader til materiell. Det vil også vere noko kostnad til vikar, sjølv om ein får refundert det meste.

Valderøy ungdomsskule har inngått avtale med Høgskulen i Volda om å vere praksisskule.

Som realfagskommune fekk 24 lærarar ein funksjon som ressurslærarar med ansvar for realfagsprosjektet ved eigen skule. Dette gav dei eit fagleg påfyll for å følgje opp arbeid ved eigen skule, eller barnehage.

I barnehagen vart det frå hausten 2018 innført auka pedagognorm som gir fleire barnehagelærarar der ein må nytte høve til få fleire med vidareutdanning t.d. spesialundervisning. Frå fylket får barnehageområdet tilført midlar til kompetanseheving kvart år der også dei private barnehagane deltek. Prioriterte område frå 2018 som digitalisering, relasjonskompetanse, språk og realfag blir vidareførte.

Vikarbruken har vore avgrensa med omorganisering og ekstra innsats for å få forsvarlege tilbod. Høgt sjukefråver er krevjande for skulane. Ved langtidsfråver blir det nytta fast vikar. Kommunen er IA-bedrift og saman med personalavdelinga, arbeidslivssenteret Meidi3 vart det arbeidd systematisk med arbeidsmiljø og tilrettelegging.