10 Kyrkjelege føremål

Kyrkjelege føremål omhandlar fylgjande tenesteområde:

Andre religiøse føremål

Kyrkjegardar

Drift

Drift
10 KYRKJELEGE FØREMÅL Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
Teneste Alle tal i heile 1000 2018 2018 2018 2017
3900 KYRKJER 3 988 3 988 3 988 4 066
3920 ANDRE RELIGIØSE FØREMÅL 279 222 222 277
3930 KYRKJEGARDAR 640 640 640 640
Sum 10 KYRKJELEGE FØREMÅL 4 907 4 850 4 850 4 983

Driftsutgifter til kyrkjelege føremål i 2018:

Driftsutgifter til kyrkjelege føremål i 2018:
Driftstilskot frå kommunen til kyrkjeleg fellesråd. kr 3 828 096
Tilskot til trudomssamfunn kr 279 180
Tenesteytingsavtale mellom kommunen og kyrkjeleg fellesråd stipulert til kr 800 000

Driftsrekneskapen for 2018 viser eit meirforbruk på kr 55.000. Når det gjeld drifta elles viser ein til fellesrådet si årsmelding.

Investering

Investering
10 KYRKJELEGE FØREMÅL Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
Prosjekt Alle tal i heile 1000 2018 2018 2018 2017
7300 VALDERØY KYRKJEGARD 1 500 3 000 3 000 -
Sum : 10 KYRKJELEGE FØREMÅL 1 500 3 000 3 000 -
Sum investering KYRKJELEGE FØREMÅL - - - 300
I 2018 vart arbeid med ny gravplass på Valderøya starta opp med planlegging og prosjektering. Den godkjende planen vart sendt ut på anbod.