3 Fellesutgifter - fellesinntekter

Fellesutgifter - fellesinntekter omhandlar fylgjande tenesteområde:

På dette ansvarsområdet blir det ført inntekter og utgifter som er felles for heile kommunen sin organisasjon og som ikkje kan knytast opp mot einskilde einingar eller stab. Døme på dette er:

 • Felles personaltiltak / arbeidsmiljø
 • Generelle arbeidsmiljøtiltak
 • Diverse fellesfunksjonar:
  • Felles IT program, maskinvare og serviceavtaler.
  • Felles datakommunikasjon
  • Telefon og telefax
  • Frankering – porto
  • Kontingent til KS
  • Felles pensjonsutgifter/inntekter - premiefond.
  • Premieavvik blir samla her frå 2011.
  • Løn til hovudtillitsvalde
  • Utgifter til bedriftshelseteneste

Drift

Drift
Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
2018 2018 2018 2017
Teneste 3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER
1212 GENERELLE PERSONALPOLITISKE TILTAK 1 091 1 559 1 503 1 195
1215 GENERELLE ARBEIDSMILJØTILTAK 1 018 621 621 967
1240 DIVERSE FELLESFUNKSJONAR 10 014 8 836 8 836 8 944
1700 ÅRETS PREMIEAVVIK KLP -8 670 -10 371 -10 371 -2 918
1701 ÅRETS PREMIEAVVIK SPK 424 391 391 336
1710 AMORTISERT PREMIEAVVIK KLP 4 552 4 814 4 814 4 488
1711 AMORTISERT PREMIEAVVIK SPK 119 142 142 137
1720 PENSJON 117 -2 -2 126
1730 PREMIEFOND -7 379 230 230 -4 749
1800 DIVERSE FELLESUTGIFTER 19 - 6 441 15
2110 BARNEHAGE 154 222 222 164
2120 GRUNNSKOLE 26 149 149 152
2343 KJØKKEN (MAT TIL HEIMEBUANDE) 55 110 110 87
2411 FYSIO-/ERGOTERAPITENESTE 3 - - -
2540 PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE 438 730 730 582
2546 GISKE OMSORGSSENTER 220 - - 53
2547 VIGRA OMSORGSSENTER NORDSTOVA 22 - - -
2548 BUFELLESSKAP FUNKSJONSHEMMA - - - 28
Sum 3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER 2 224 7 432 13 816 9 606

Rammeområde 3. Fellesutgifter – fellesinntekter viser eit mindreforbruk i netto driftsutgifter på kr 5 208 000.

Generelle personalpolitiske tiltak - har eit mindreforbruk på 468 000. Til tenesta ligg blant anna frikjøp av tillitsvalde. Mindreforbruket skriv seg i stor grad frå høgre refusjon frå fagforeningane enn budsjettert

Generelle arbeidsmiljøtiltak - overforbruk kr 397 000, som i hovudsak kjem av for lavt budsjetterte utgifter til bedriftshelseteneste.

Diverse fellesfunksjonar - meirforbruk 1,178 mill kr. Samansett av forsikring, betaling til eKommune, IKA og lisensar og serviceavtalar.

Premieavvik vert budsjettert som inntekt – amortiseringa ei utgift, avviket er på 1,4 mill kr. Meirforbruk vert oppvegd av bruk av premiefond som vart 7,6 mill kr. Begge deler må sjåast i sammenheng med pensjonskostnadane som er fordelt på einingane, netto vart det eit samla meirforbruk på pensjonsutgifter på 933 000.

Premieavviket er differansen mellom den berekna pensjons-kostnaden som vert ført i rekneskapen og premien som faktisk er betalt. Den betalte premien vil blant anna avhenge av avkastninga pensjonstilbydaren oppnår på pensjonsmidlane og lønsveksten rekna med utgangspunkt i lønsnivået ved utgangen av året.

Det er verd å merke seg at pensjonskostnaden vert fordelt på einingsnivå, medan premieavviket vert ført på rammeområde 3. Dette gjer at effekten av premieavviket ikkje vil verte synleg på rammenivå slik at dei får ein relativ høg pensjonskostnad.

Dei øvrige tenestene gjeld stort sett lærlingløn for heile kommunen. Avvika kjem av at den faktiske fordelinga av lærlingane vart ulik den budsjetterte.

Investering

Investering
3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
Prosjekt Alle tal i heile 1000 2018 2018 2018 2017
1301 OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI 4 926 4 622 4 000 3 367
1304 EIGENKAPITALINNSKOT KLP 1 455 1 250 1 250 1 325
6006 TEKNISKE ANLEGG OKSNES - - - 1
Sum : 3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER 6 381 5 872 5 250 4 693

Investeringar i 2018 gjeld:

Investeringar i prosjekt 1301 OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI

Det vart budsjettert med 4 mill kr til prosjekt 1301 omstilling gjennom bruk av IKT, digitalisering og ny teknologi, i tillegg kjem ubrukte løyvingar frå 2017. Meirforbruket kr 304 000 kjem frå satsingar innan digitalisering.

Eigenkapitalinnskot KLP, dette utgjorde kr 1 325 000 og var budsjettert med kr 1 250 000. Investeringa kan ikkje lånefinansierast og er derfor finansiert gjennom overføring frå driftsrekneskapen.