Vurdering - oppsummering

Kommunerekneskapen for 2018 viser eit brutto driftsresultat på + kr 18 179 717 som er det kommunen hadde i 2018 til dekning av netto finansutgifter og til netto avsetningar. Kommunerekneskapen for 2018 viser eit netto driftsresultat på -kr 3 270 743 som fordeler seg slik: Netto avsetningar: (kr 7 845 779 – 4 575 036) = - 3 270 743+ rekneskapsmessig mindreforbruk kr 0.

Samla meirforbruk i høve til justert driftsbudsjett for alle rammeområder er – kr 31 820 000.

Eit korrigert netto driftsresultat – der premieavvik er trekt ut – viser - 6,9.mill. kroner.

Finansieringsbehovet var kr 63 429 464.