Disposisjonsfond drift - bundne driftsfond

Disposisjonsfond drift – bunde driftsfond (1 000 kr) 2018 2017 2016 2015 2014
Disposisjonsfond – fritt 2 623 2 948 2 558 0 11 268
Disposisjonsfond – til div. tiltak 163 173 173 366 655
Bunde driftsfond 15 693 15 347 12 265 11 167 8 262