Rekneskapsskjema 2B - investering 2018

Rekneskapsskjema 2B - INVESTERING Regnskap Buds(end) Oppr.Budsjett Regnskap
2018 2018 2018 2017
Sum prosjekt: 1301 OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI 4 285 561 3 718 000 3 200 000 478 485
Sum prosjekt: 1304 EIGENKAPITALINNSKOT KLP 1 455 440 1 250 000 1 250 000 1 325 347
Sum prosjekt: 2301 INVENTAR / UTSTYR SKULAR 256 - - -
Sum prosjekt: 2302 IKT-UTSTYR SKULAR 330 529 480 000 480 000 543 889
Sum prosjekt: 2319 UNDERVISNINGSBRAKKER VIGRA SKULE 2 546 471 2 522 450 - -
Sum prosjekt: 2324 NY BARNESKULE PÅ VALDERØY -683 935 - - -2 976 861
Sum prosjekt: 2532 UNDERVISNINGSBRAKKER VALDERØY UNGDOMSSKULE 4 574 840 4 428 580 - -
Sum prosjekt: 3101 FORMIDLINGSLÅN 990 412 - - 874 251
Sum prosjekt: 3102 OMSORGSBUSTADER PSYK. - - - 88 162
Sum prosjekt: 3250 The North West - kjøp aksjer - - - 282 400
Sum prosjekt: 3251 Gjøsund Utvikling AS (921 716 966) - Kjøp av aksjer - 300 000 - -
Sum prosjekt: 3252 Utviklingsforum for Ålesund Lufthavn Vigra AS - kjøp av aksjer - 25 000 - -
Sum prosjekt: 3402 BILER TIL OMSORGSTENESTA - - - -10 000
Sum prosjekt: 3726 BIL VIGRA OMSORGSDISTRIKT -5 000 - - -
Sum prosjekt: 4302 FLEIRBRUKSHALL VIGRA -3 000 000 -3 300 000 -3 300 000 -3 000 000
Sum prosjekt: 4303 SKILTINGPROSJEKT 12 000 - - -
Sum prosjekt: 4308 Skilt, Informasjon og tilrettelegging av Turvegar og kulturminne 91 720 120 000 120 000 -
Sum prosjekt: 5102 SAL AV KOMMUNALE BYGG 7 220 - - 21 905
Sum prosjekt: 5109 KJØP/SAL AV BUSTADER - - - 6 835
Sum prosjekt: 5110 KLIMA- OG ENERGITILTAK 1 254 698 3 384 000 2 500 000 -917 388
Sum prosjekt: 5120 FLYTTING AV SKULEBRAKKER PÅ SKJONG BARNESKULE - - - 6 190
Sum prosjekt: 5121 SAL KOMMUNAL GRUNN -291 985 - - 25 087
Sum prosjekt: 5130 NÆRMILJØTILTAK 75 868 780 000 160 000 99 326
Sum prosjekt: 5150 INVESTERING ADM.BYGG 803 402 1 350 000 1 350 000 204 420
Sum prosjekt: 5152 INVESTERING HELSE- OG OMSORGSBYGG 692 436 500 000 500 000 388 025
Sum prosjekt: 5154 INVESTERING NÆRINGSBYGG 3 195 416 2 146 000 1 300 000 1 153 486
Sum prosjekt: 5155 INVESTERING SKULE- OG BARNEHAGEBYGG 566 017 415 970 2 400 000 713 809
Sum prosjekt: 5156 INVESTERING UTLEIGEBUSTADER 111 625 4 993 800 - -
Sum prosjekt: 5166 ALNES BESØKSSENTER -565 712 - - -3 052 109
Sum prosjekt: 5167 Valderøy Ungdomsskule tilbygg/påbygg - - 3 000 000 -
Sum prosjekt: 5168 Vigra Skule tilbygg/påbygg - - 240 000 -
Sum prosjekt: 5169 Utstyr til etablering av reinhaldsteam - 100 000 100 000 -
Sum prosjekt: 5200 SYMJEHALL - UTGREIING - - - 187 637
Sum prosjekt: 5302 BRANNBIL 607 826 1 210 000 1 210 000 -
Sum prosjekt: 5362 DIV. REGULERINGSPLANAR - 200 000 200 000 -
Sum prosjekt: 5363 Områdeplan Sætra og Gjøsund 37 677 500 000 - -
Sum prosjekt: 5370 KARTLEGGING - Marine Grunnkart 184 000 184 000 - 40 833
Sum prosjekt: 5371 DIGITALISERING 116 345 - - 66 829
Sum prosjekt: 5372 KART PÅ NETT - 400 000 400 000 -
Sum prosjekt: 5410 FELLES TEKNISK UTSTYR -37 250 120 000 120 000 953 928
Sum prosjekt: 5420 UTSTYR PARK/GRØNT - 198 000 - -
Sum prosjekt: 5501 DIV. TOMTER VALDERØY -101 441 - - -
Sum prosjekt: 5506 SENTRUMSOMRÅDE 525 - - 6 775
Sum prosjekt: 5510 GROVEN - - - 1 313 043
Sum prosjekt: 5605 SKULEVEGEN GISKE 633 332 12 173 000 8 926 000 547 634
Sum prosjekt: 5651 DIV. TOMTER GODØY - - - 775
Sum prosjekt: 5653 VALKVÆ - - - 5 245
Sum prosjekt: 5702 YTTERLAND NÆRINGSOMR. 763 613 - - 6 800
Sum prosjekt: 5703 SKARET NÆRINGSOMR. - - - -428 709
Sum prosjekt: 5704 GJØSUNDSÆTRA NÆRINGSOMR. 45 365 - - -
Sum prosjekt: 5752 GJØSUND NÆRINGSOMR. - 300 000 300 000 129 584
Sum prosjekt: 5852 GEILEVIKA NÆRINGSOMR. -28 000 - - -
Sum prosjekt: 5856 GJØSUND NASJONAL FISKERIHAMN 68 675 - - -91 439
Sum prosjekt: 6005 GANGVEG/LEIDNINGAR SÆTRA 1 153 - - 254 766
Sum prosjekt: 6006 TEKNISKE ANLEGG OKSNES 881 518 - - 7 056 827
Sum prosjekt: 6007 LØKEVEGEN M/LEIDN.ANLEGG 32 323 - - -
Sum prosjekt: 6009 FRIOMRÅDE YTTERLAND - - - 1 175
Sum prosjekt: 6014 TRAFIKKFØREMÅL VALDERØY BARNESKULE 7 365 - - 82 765
Sum prosjekt: 6017 YTTERLANDSNESET 112 157 200 000 - 101 920
Sum prosjekt: 6055 GANGVEG RØRVIKA 7 723 - - -
Sum prosjekt: 6056 GANGV./LEIDN.ANL. RESET 21 771 100 000 100 000 46 870
Sum prosjekt: 6057 GANGV. VIGRA SKULE - MARG.VEGEN 21 897 - - -
Sum prosjekt: 6058 PARKERING MOLNES 4 305 - - -
Sum prosjekt: 6152 PARKERING ALNES BESØKSSENTER - 200 000 - -
Sum prosjekt: 6154 GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-TEPPEMYRA 4 730 429 32 633 000 14 867 000 433 272
Sum prosjekt: 6155 PARKERING DYB 28 045 - - 114 125
Sum prosjekt: 6201 MINDRE VEGANLEGG 991 978 827 000 350 000 -127 609
Sum prosjekt: 6202 GATELYS 193 958 300 000 150 000 -
Sum prosjekt: 6204 TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK 308 156 299 000 150 000 90 913
Sum prosjekt: 6205 NAMNESKILT KOMMUNEVEGAR 4 957 110 000 50 000 13 682
Sum prosjekt: 6206 GATELYS - LEDLYS - - - 1 266 187
Sum prosjekt: 6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekasjered/Hovudplan 49 452 700 000 700 000 -
Sum prosjekt: 6251 Modernisering av vassverket 569 486 1 325 000 1 325 000 -
Sum prosjekt: 6304 REINS/UTSLEPP NORDSTRAND - - - 3 840
Sum prosjekt: 6307 OVERFØRING BLOMVIK - OKSNES 1 253 049 3 000 000 - 452 546
Sum prosjekt: 6308 Reins/Utslepp Valderhaugstrand - - - 8 260
Sum prosjekt: 6325 SLAMAVSKILLAR/UTSLEPP KRINGKASTAR 2 069 658 3 260 000 - 139 145
Sum prosjekt: 6326 OVERFØRING SYNNES BF - KRINGKASTAR 3 293 086 2 794 000 - 205 273
Sum prosjekt: 6343 LEIDN.ANLEGG V/GJERDEHAVNA 9 314 177 5 088 000 - 3 001 174
Sum prosjekt: 6351 SLAMAVS./LEIDNINGSANLEGG GISKE VEST - - - 104 915
Sum prosjekt: 6370 SLAMAVSK./UTSLEPP ALNES -1 196 010 - - 4 521 026
Sum prosjekt: 6371 LEIDNINGSANL/PUMPEST. ALNES 1 325 752 - - 6 688 339
Sum prosjekt: 6381 MINDRE LEIDNINGSANLEGG 674 603 800 000 800 000 2 469 703
Sum prosjekt: 6383 FORNYING LEIDNINGSANLEGG 4 809 570 6 527 000 5 000 000 971 636
Sum prosjekt: 6386 HOVUDPLAN VATN/AVLØP 194 994 100 000 100 000 -
Sum prosjekt: 6387 VASSLEIDNING TIL ÅLESUND 26 931 - - -
Sum prosjekt: 6388 Ny punkpestasjon Molnes med forskyvingsleidning 55 629 2 350 000 2 350 000 -
Sum prosjekt: 6389 Kjøp av transportmiddel Avløp 538 715 540 000 540 000 -
Sum prosjekt: 6501 MVA JUSTERINGSRETT - - - -
Sum prosjekt: 7300 VALDERØY KYRKJEGARD 1 500 000 3 000 000 3 000 000 -
Sum alle Prosjekt 50 564 773 102 651 800 53 938 000 26 894 944
Herav kompensasjon for meirverdiavgift 5 023 814 11 029 108 8 586 250 2 629 675
Sum Investeringer 55 588 587 113 680 908 62 524 250 29 524 619
Finansiering
8701 BRUK AV LÅN
Sum prosjekt: 8701 BRUK AV LÅN -50 889 773 -101 076 800 -52 688 000 -25 362 541
8801 INT. FINANSTRANS.
Sum prosjekt: 8801 INT. FINANSTRANS. 325 000 -1 575 000 -1 250 000 -1 532 404
Bruk av lån/ovf frå drift -50 564 773 -102 651 800 -53 938 000 -26 894 945
Kompensasjon for meirverdiavgift -5 023 814 -11 029 108 -8 586 250 -2 629 675
Sum finansiering -55 588 587 -113 680 908 -62 524 250 -29 524 620
Sum Investeringer 55 588 587 113 680 908 62 524 250 29 524 619
Sum finansiering -55 588 587 -113 680 908 -62 524 250 -29 524 620
TOTALT - - - -1