Rekneskapsskjema 2A - Investering 2018

Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor
2018 2018 2018 2017
Investeringer i anleggsmidler 57 533 670 117 405 908 66 574 250 43 484 285
Utlån og forskutteringer 7 198 540 8 000 000 8 000 000 4 171 622
Kjøp av aksjer og andeler 1 780 440 1 575 000 1 250 000 1 607 747
Avdrag på lån 2 937 536 2 500 000 2 500 000 2 799 324
Dekning av tidligere års udekket - - - -
Avsetninger 3 394 027 - - 3 050 009
Årets finansieringsbehov 72 844 212 129 480 908 78 324 250 55 112 987
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 50 889 773 109 076 800 60 688 000 25 362 541
Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 002 666 - - 3 417 085
Tilskudd til investeringer 3 689 000 5 300 000 5 300 000 -
Kompensasjon for merverdiavgift 5 023 814 11 029 108 8 586 250 2 629 675
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 5 040 419 2 500 000 2 500 000 12 049 661
Andre inntekter - - - -
Sum ekstern finansiering 65 645 672 127 905 908 77 074 250 43 458 961
Overført fra driftsregnskapet - 1 575 000 1 250 000 1 532 404
Bruk av tidligere års udisponert - - - -
Bruk av avsetninger 7 198 540 - - 10 121 622
Sum finansiering 72 844 212 129 480 908 78 324 250 55 112 987
Udekket/udisponert - - - -