Rekneskapsskjema 1B - Drift 2018

Rekneskapsskjema 1B Regnskap Buds(end) Oppr.budsjett Regnskap
2018 2018 2018 2017
1 POLITISK STYRING 3 983 289 3 690 050 3 645 329 4 052 257
Korrigering, er teke med i 1A -10 - - -78
Fordelt til drift 3 983 279 3 690 050 3 645 329 4 052 179
2 KOMMUNE LEIING - STAB 16 846 782 17 072 214 16 768 889 15 812 635
Korrigering, er teke med i 1A -425 000 - - -27 934
Fordelt til drift 16 421 782 17 072 214 16 768 889 15 784 701
3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER 2 223 499 7 432 108 13 816 241 9 605 850
Korrigering, er teke med i 1A 69 280 - - 372 310
Fordelt til drift 2 292 779 7 432 108 13 816 241 9 978 160
4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE 10 020 295 8 715 436 8 644 973 8 098 841
Korrigering, er teke med i 1A -46 383 -315 000 -315 000 69 861
Fordelt til drift 9 973 912 8 400 436 8 329 973 8 168 702
5 OPPVEKST 201 599 524 186 449 410 183 913 991 185 330 749
Korrigering, er teke med i 1A 73 828 18 000 - 3 084 807
Fordelt til drift 201 673 352 186 467 410 183 913 991 188 415 556
6 BARN, FAMILIE, HELSE 44 018 466 40 865 632 40 335 997 41 308 396
Korrigering, er teke med i 1A -493 907 - - -387 600
Fordelt til drift 43 524 559 40 865 632 40 335 997 40 920 796
7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL 128 946 852 120 312 549 118 197 313 122 280 681
Korrigering, er teke med i 1A -151 182 6 000 6 000 -15 865
Fordelt til drift 128 795 670 120 318 549 118 203 313 122 264 816
8 MILJØ OG KULTUR 8 609 675 8 111 830 7 965 832 7 875 152
Korrigering, er teke med i 1A -394 167 - - 368 926
Fordelt til drift 8 215 508 8 111 830 7 965 832 8 244 078
9 TEKNISK 51 512 587 43 350 407 42 711 071 50 226 167
Korrigering, er teke med i 1A 1 168 704 528 261 528 261 -2 387 963
Fordelt til drift 52 681 291 43 878 668 43 239 332 47 838 204
10 KYRKJELEGE FØREMÅL 4 907 268 4 850 096 4 850 096 4 983 135
Korrigering, er teke med i 1A
Fordelt til drift 4 907 268 4 850 096 4 850 096 4 983 135
12 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS
Fordelt til drift -39 659 705 -37 081 008 -37 081 008 -36 669 113
Fordelt til drift 432 809 695 404 005 985 403 987 985 413 981 213
Budsjettskjema 1A Til fordeling drift 432 809 695 404 005 985 403 987 985 417 759 884
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 - - -3 778 671