Rekneskapsskjema 1A - Drift 2018

Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor
2018 2018 2018 2017
Skatt på inntekt og formue 225 894 926 223 006 000 223 006 000 211 132 105
Ordinært rammetilskudd 222 057 951 218 053 000 218 053 000 223 929 318
Skatt på eiendom 14 067 601 13 000 000 13 000 000 12 665 866
Andre direkte eller indirekte skatter - - - -
Andre generelle statstilskudd 23 678 086 16 682 000 16 682 000 23 563 501
Sum frie disponible inntekter 485 698 564 470 741 000 470 741 000 471 290 791
Renteinntekter og utbytte 2 813 651 3 120 000 3 120 000 2 472 557
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) - 4 400 000 4 400 000 11 907 000
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 26 343 897 34 448 399 34 448 399 26 745 398
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 747 321 - - -
Avdrag på lån 31 882 045 33 057 877 33 057 877 31 132 944
Netto finansinnt./utg. -56 159 611 -59 986 276 -59 986 276 -43 498 786
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 498 084 5 700 000 5 700 000 5 700 000
Til ubundne avsetninger - 3 778 671 - 672 331
Til bundne avsetninger 4 076 953 1 484 568 1 484 568 5 277 057
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 3 778 671 3 778 671 - 672 331
Bruk av ubundne avsetninger 335 571 325 000 - 282 400
Bruk av bundne avsetninger 3 731 537 1 685 829 1 667 829 2 194 940
Netto avsetninger 3 270 743 -5 173 739 -5 516 739 -8 499 717
Overført til investeringsregnskapet - 1 575 000 1 250 000 1 532 404
Til fordeling drift 432 809 696 404 005 985 403 987 985 417 759 884
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 432 809 696 404 005 985 403 987 985 413 981 213
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk - - - 3 778 671