NOTER

Hovedreferanser:

Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) (FKR) §§ 5, 12 nr. 3 og 13
Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak (FKFR) § 10
Kommunal regnskapsstandard (KRS) nr. 6 Noter og årsberetning

Dette skjemaet inneholder forslag til noteoppsett til årsregnskapet. Dette arket gir en innledning og forklaring til bruken av skjemaet, mens de øvrige arkfanene inneholder konkrete forslag til noteoppstillinger. Det er en arkfane per note. Ved å klikke på linkene nedenfor kommer du til de enkelte noteoppstillingene. Forslaget til noteoppstillinger i dette skjemaet skal dekke de krav og anbefalinger som gis i regnskapsforskriften (FKR) og KRS nr. 6. Rekkefølgen følger forslaget til rekkefølge i vedlegg 1 til KRS nr. 6.

Et standardisert forslag til noteoppstillinger, som det foreliggende, vil aldri kunne bli dekkende for alle aktuelle forhold i den enkelte kommune. De kommuner som har spesielle forhold som er av vesentlig betydning for å bedømme kommunens økonomiske aktivitet og stilling, må ta inn noter som inneholder informasjon om slike forhold.

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet er det styrende prinsippet for periodisering av inntekter og utgifter i kommunerekneskapet og betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Variabel løn opparbeidet i desember 2018 vil i stor grad komme til utbetaling i januar 2019. Denne forskyvingen har vært konsistent gjennom mange år. Omfanget anses ikke å være vesentlig i forhold til totale kostnader i kommuneregnskapet.

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Dersom kommunen avviker fra foreløpige kommunale regnskapsstandarder bør dette opplyses. Videre bør det omtales hvordan kommunen har forholdt seg til høringsutkast til KRS

Redegjørelsen bør omtale eventuelle endringer i regnskapsprinsipper i regnskapsåret samt endringer i anvendelsen av regnskapsprinsipper og vurderingsregler.

Ved lånefinansiering av investeringer er/er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2.

Organisering av kommunens virksomhet (regnskapsenheter)

Dersom vesentlige deler av kommunens samlede virksomhet er lagt til enheter som avlegger særregnskap, herunder KF og interkommunale samarbeid, skal det opplyses om hvilke enheter dette gjelder. Det samme gjelder dersom slik virksomhet er lagt til andre rettssubjekter som samkommune, IKS, AS m.v., eller ivaretas av andre kommuner gjennom vertskommunesamarbeid. Et eksempel for en kommune som har flyttet ut relativt lite av virksomheten vises nedenfor.

Den samlede virksomheten til kommunen er i hovedsak organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, men noe virksomhet lagt til enheter som avlegger eget særregnskap eller andre rettssubjekter.

Note 1 Endring i arbeidskapital

Note 1 Endring i arbeidskapital
Balanseregnskapet : 31.12. 01.01. Endring
2.1 Omløpsmidler 295 128 053 292 407 239
2.3 Kortsiktig gjeld 83 686 397 75 433 148
Arbeidskapital 211 441 656 216 974 091 -5 532 434
Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum
Anskaffelse av midler :
Inntekter driftsregnskap 637 150 547
Inntekter investeringsregnskap 9 414 748
Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner 59 071 644
Sum anskaffelse av midler 705 636 938 705 636 938
Anvendelse av midler :
Utgifter driftsregnskap 583 291 427
Utgifter investeringsregnskap 57 533 670
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 70 959 462
Sum anvendelse av midler 711 784 559 711 784 559
Anskaffelse - anvendelse av midler -6 147 621
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) 615 187
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap -5 532 434
Endring arbeidskapital i balansen -5 532 434
Differanse (forklares nedenfor) 0
Forklaring til differanse i arb.kapital : Beløp Sum
0
0
0
0 0
Dersom det har vært vesentlige endringer i arbeidskapitalen gjennom året, bør dette forklares nærmere.

Note 2 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor

Note 2 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor
Ytelser til ledende personer Lønn og annen godtgjørelse Godtgjørelse for andre verv Tilleggs-godtgjørelse Natural-ytelser
Administrasjonssjef 1 092 265 0 0 22 071
Ordfører 862 200 0 0 599
Det skal opplyses om betalt eller skyldig vederlag til ledende personer i forbindelse med avslutning av vedkommendes ansettelsesforhold eller verv.

Dersom andre tjenester er vesentlige bør det opplyses om hva disse omfatter, f.eks.: En betydelig del av andre tjenester gjelder gjennomføring av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon, plan for selskapskontroll og selskapskontroll som er bestilt av kontrollutvalget.

Note 3 Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er Kommunerevisjonsdistrikt nr 3 Møre og Romsdal IKS. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr 764 000. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag.

Dersom andre tjenester er vesentlige bør det opplyses om hva disse omfatter, f.eks.: En betydelig del av andre tjenester gjelder gjennomføring av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon, plan for selskapskontroll og selskapskontroll som er bestilt av kontrollutvalget.

Note 4 Pensjoner

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

2018 2017
Innestående på premiefond 01.01. -171 926 -14 140
Tilført premiefondet i løpet av året 6 800 010 4 167 964
Bruk av premiefondet i løpet av året 6 872 611 4 325 750
Innestående på premiefond 31.12. -244 527 -171 926

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.

Dersom kommunen har endret amortiseringsperiode i regnskapsåret, skal virkningen av denne endringen opplyses om.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 48 nr 2). Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2018 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr. 3 255 960 lavere (ev. høyere) enn faktisk betalte pensjonspremier.

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden KLP SPK Andre
Forventet avkastning pensjonsmidler 4,50 % 4,20 %
Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst 2,97 % 2,97 %
Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,97 % 2,97 %

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik
Pensjonskostnad og premieavvik 2018 2017
Årets pensjonsopptjening, nåverdi 32 769 332 31 658 594
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 25 407 942 24 845 615
Forventet avkastning på pensjonsmidlene -24 108 425 -22 380 183
Adminstrasjonskostnad 2 184 419 1 996 963
A Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm) 36 253 268 36 120 989
B Forfalt pensjonspremie (eks. adm.kostnader) 43 739 161 38 460 556
C Årets premieavvik (B-A) 7 485 893 2 339 567
Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet 2018 2017
B Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet 43 739 161 38 460 556
C Årets premieavvik -7 485 893 -2 339 567
D Amortisering av tidligere års premieavvik 4 229 934 4 171 413
E Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D) 40 483 202 40 292 402
G Pensjonstrekk ansatte 5 446 551 6 573 003
Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G) 35 036 651 33 719 399
Akkumulert premieavvik 2018 2017
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) 20 888 160 21 891 660
Årets premieavvik 7 485 893 2 339 567
Sum amortisert premieavvik dette året -4 229 934 -4 171 413
Akkumulert premieavvik pr. 31.12 24 144 119 20 059 814
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 3 404 321 2 828 434
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift 27 548 440 22 888 248
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 2018 2017
. Netto pensjonsforpliktelser pr. 01.01 536 578 628 500 050 227
Årets premieavvik -7 485 893 -2 339 567
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen) 49 206 067 38 867 968
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 578 298 802 536 578 628
Herav:
Brutto pensjonsforpliktelse, Pensjonsmidler, Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse

Note 5 Anleggsmidler

Note 5 Anleggsmidler
IT-utstyr, kontor-maskiner Anleggs-maskiner mv. Brannbiler, tekniske anlegg Boliger, skoler, veier Adm.bygg, sykehjem mv. Tomte-områder Immaterielle eiendeler SJØLV-I1 SJØLV-I2 SJØLV-I3 SJØLV-I4 SJØLV-Y SUM
Anskaffelseskost 01.01.2018 52 000 41 804 2 744 765 189 228 082 174 719 124 701 103 670 664 3 035 140 1 496 748
Årets tilgang 5 978 1 611 667 15 581 4 557 1 120 7 894 18 554 55 962
- herav overført fra egne KF 0
Årets avgang -98 -98
- herav overført til egne KF 0
Anskaffelseskost 31.12.2018 57 978 43 415 3 411 780 770 232 639 175 741 0 132 595 122 224 664 3 035 140 1 552 612
Akk avskrivninger 31.12 -44 582 -31 885 -2 206 -190 467 -51 081 -45 -43 292 -32 249 -347 -2 100 -398 254
Netto akk. og rev. nedskrivninger -197 -197
Akk. avskr. og nedskr. 31.12. 0
Bokført verdi pr. 31.12.2018 13 396 11 530 1 205 590 303 181 558 175 499 0 89 303 89 975 317 935 140 1 154 161
Herav finansielle leieavtaler 0 0 0 0 0 0 0 0
Årets avskrivninger -2 868 -2 257 -73 -18 627 -4 551 0 0 -3 385 -2 753 -40 -197 0 -34 751
Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0
Årets reverserte nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Tap ved salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0
Gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0
Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Ingen avskr.
Ved nedskrivning av anleggsmidler skal det opplyses om forutsetningene som er lagt til grunn for nedskrivningen, herunder årsak til nedskrivning og hvordan virkelig verdi er fastsatt.

Note 6 Aksjer og andeler i varig eie

Note 6 Aksjer og andeler i varig eie
Henvisning Eierandel i Eventuell markeds- Balanseført verdi Balanseført verdi
Selskapets navn balansen selskapet verdi 31.12.2018 01.01.2018
Eigenkap KLP 2214101 13 572 559 12 117 119
Biblioteksentralen 2217001 1 500 1 500
Sunnmørshallen 2217002 10 000 10 000
Haram/Midsund/aukra bruselskap 2217003 1 000 1 000
Nordøyvegen 2217004 10 000 10 000
Muritunet 2217005 90 000 90 000
Trafikkterminalen Ytterland 2217007 26 750 26 750
Hareid Fastlandssamband AS 2217009 72 000 72 000
Sunnmøre Veginvest AS 2217010 26 000 26 000
Hamsundsambandet AS 2217011 22 000 22 000
Ålesundregionens Interkomm Miljøselskap 2217012 36 500 36 500
The North West 2217013 282 400 282 400
Gjøsund Utvikling AS (921 716 966) 2217014 300 000
Utviklingsforum Ålesund Lufthavn Vigra 2217015 25 000
Sum kr 14 475 709 kr 12 695 269
'Kommunen hefter ubegrenset for en andel av forpliktelsene til interkommunale selskap tilsvarende kommunens eierandel i selskapet, jfr IKS-loven § 3.
Det skal opplyses om kommunens ansvar for gjeld i IKS dersom det er sannsynlig at kommunen må dekke selskapetes forpliktelser.

Eventuelt tilleggsopplysninger dersom det er vesentlige endringer gjennom året i for eksempel selskapsstruktur, eierandel, omdanning, fusjon/fisjon, kjøp/salg av eierandeler mv.

Dersom bokført verdi er nedskrevet i løpet av året, gis opplysninger i samsvar med KRS nr. 6, jf. punkt 3.1.2 nr. 5.

Note 7 Salg av finansielle anleggsmidler

Ved salg av kommunens aksjer klassifisert som anleggsmidler er en andel av salgsinntekten regnet som avkastning på innskutt kapital og inntektsført som løpende inntekt i driftsregnskapet.

Avkastningen er beregnet som det kommunen iht. aksjeloven § 8-1 kunne fått i utbytte i salgsåret basert på selskapets avlagte regnskap for foregående år.

ABC AS DEF AS
Antall solgte aksjer 0 0
Utbyttegrunnlag pr. aksje kr kr
Salgsum pr. aksje kr kr
Inntektsført i driftsregnskapet kr kr
Inntektsført i investeringsregnskapet kr kr

Note 8 Langsiktig gjeld

Note 8 Langsiktig gjeld
Fordeling av langsiktig gjeld: 31.12.2018 01.01.2018 Neste års avdrag Gj.snittlig gjenstående løpetid (år)
Gjeldsbrevslån/banklån 0 0 0 0
Obligasjonslån 879 600 000 879 600 000 0 0
Sertifikatlån 120 000 000 100 000 000 0 0
Husbanklån 56 319 054 59 633 675 0 0
Finansielle leieavtaler 0 0 0 0
Sum bokført langsiktig gjeld 1 055 919 054 1 039 233 675 0
Herav selvfinansierende gjeld 178 332 513 153 900 000
Herav VAR 178 332 513 153 900 000
Langsiktig gjeld i særregnskap
NN KF 0 0
NN interkommunalt samarbeid 0 0
Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap 0 0
Kommunens samlede eksterne lånegjeld 0 0
Langs.gjeld Gj.sn.
Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser 31.12.2018 rente
Langsiktig gjeld med fast rente : 525 000 000 2,68 %
Langsiktig gjeld med flytende rente : 474 600 000 1,82 %
Av langsiktig gjeld har kr 205 000 000 forfall 13.9.2019 og kr 161 000 000 har forfall 18.09.2019
Renteutgiftene på kommunens lånegjeld sikres i samsvar med gjeldende reglement for finans- og gjeldsforvaltningen.

Note 9 Rentesikring

Note 9 Rentesikring
Rentebytteavtaler
Swap nr Lån Volum (mill.) Løper fra dato Løper til dato Betaler Mottar Formål med sikringen Finans-reglementet
1 DNB 17/24 50 15.13.2017 15.03.2024 2,035 6M nibor Rentesikring PKT 7,5
2 FOKUS 11/21 150 26.09.2011 15.09.2021 3,55 6M nibor Rentesikring PKT 7,5
3 NORDEA 15/25 50 16.09.2015 16.03.2017 1,97 6M nibor Rentesikring PKT 7,5
4 NORDEA 13/23 100 15.02.2013 15.02.2017 3,388 6M nibor Rentesikring PKT 7,5
5 NORDEA 18/26 100 21.03.2018 23.03.2026 1,87 6M nibor Rentesikring PKT 7,5
6 NORDEA 18/27 75 18.06.2018 18.03.2027 1,96 3M nibor Rentesikring PKT 7,5
7 NORDEA 21/27 125 18.03.2021 18.03.2027 2,350 3M nibor Rentesikring PKT 7,5
8 NORDEA 21/28 150 27.07.2011 21.03.2018 2,550 3M nibor Rentesikring PKT 7,5
800

Note 10 Avdrag på lån

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 50 nr. 7, ved å:

beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml § 50 nr. 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler.

Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag 2018 2017
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 31 882 045 31 132 944
Bergnet minimumsavdrag 31 882 045 31 132 944
Avvik 0 0
Ved eventuell endring i beregningsmetoden for minimumsavdrag, skal virkningen av dette opplyses.

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer

Jf. også KRS nr. 3 Lån, opptak, avdrag og refinansiering punkt 3.4 nr. 2.
2018 2017
Mottatte avdrag på startlån 5 341 151 4 975 081
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet 2 937 536 2 799 324
Avsetning til/bruk av avdragsfond -3 804 513 -1 121 614
Saldo avdragsfond 31.12. 15 696 846 19 501 359

Note 11 Kommunens garantiansvar

Note 11 Kommunens garantiansvar
Garanti-ramme Garantiansvar per Utløper
Gitt overfor - navn 31.12.2018 31.12.2017 dato
Giske Omsorgsbustader, Husbanken 13527421 1 463 132 1 606 800 01.07.2017
Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 50 49315 15 000 45 000 01.03.2019
I.L. Valder, SBM 3910 83 23160 Sikkerhetstiller 453 347 599 224 13.11.2021
Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 51 91391 686 371 773 985 10.05.2027
IL. Vigra, SBM 3905 74 89425 3 000 000 3 000 000 09.02.2032
Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 50 47428 155 929 175 000 15.10.2027
Sunnmøre Indremisjon (Daggry Barnehage), Husbanken 13544599 751 150 830 220 01.04.2028
Stiftelsen Bergtun omsorgsbustader, Nordea 3 800 996 3 828 595 01.06.2032
Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 50 40466 700 000 739 591 30.07.2032
I.L. Valder, SBM 3905 72 98514 5 732 488 5 985 276 01.10.2035
Skjong barnehage, Husbanken 13500611 2 502 815 2 646 714 01.08.2041
Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 52 29682 1 150 000 1 200 000 27.09.2041
Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 52 47710 1 018 333 1 061 666 24.01.2042
Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 54 75470 1 575 000 1 662 500 25.11.2036
Ålesundsregionens Havnevesen, KLP 8317 54 75489 1 073 333 1 111 666 25.11.2046
Sum garantiansvar kr 24 077 894 kr 25 266 237
Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige regnskapsenheter i kommunen som kommunale foretak og interkommunale samarbeid. Garantier gitt overfor ansatte, sosialklienter etc. skal også opplyses.

Tap på garantier eller innfrielser skal spesifiseres og ev. virkninger på senere års regnskap/budsjett skal opplyses om.

Dersom det er sannsynlig at kommunen må innfri garantier, skal gis det noteopplysninger i samsvar med KRS nr. 7

Note 12 Andre vesentlige forpliktelser

Opplyse om langsiktige forpliktelser utover langsiktig gjeld som har vesentlig betydning for kommunens drifsregnskap fremover. F.eks. leasingavtaler, langsiktige leieavtaler og avtaler om drift av kommunale tjenester.

I K-SAK 055/12 vart det vedteke at Giske kommune opppretter eit fleksibelt fond "2227508 forskottering av spelemidlar til godkjente søknadear" på inntil kr 5 000 000. Finansiering av kommunen sitt kraftfond.

År Gitt ovenfor Beløp Akkumulert
2013 Godøy I.L, Kunstgrasbane 2 082 500 2 082 500
2016 Vigra I.L, kunstgrasbane 2 125 000 4 207 500

Note 13 Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi

Note 13 Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Aktivaklasse Finansforvaltnings-reglement Markeds-verdi 31.12.2018 Balanseført-verdi 31.12.2018 Balanseført-verdi 31.12.2017
Eigedom (sverige) §8 6 000 6 000 6 000
Eigedomsfond § 8 28 833 000 28 833 000 39 865 000
Aksjer § 8 84 321 000 84 321 000 89 036 000
Pengemarked/ansv.lån § 8 49 909 000 49 909 000 34 197 000
§ 6 163 069 000 163 069 000 163 104 000
I mars 2018 vart det overført kr 15 000 000 frå forvaltning etter finansreglementet § 8 til § 6

Det bør opplyses om kommunens finansielle markedsrisiko dersom posten er vesentlig.

Det skal gis informasjon om finansielle eiendeler og forpliktelser som siden første gangs balanseføring har vært gjenstand for to eller flere endringer i avtalevilkår, hvor hver enkelt endring ikke har vært vurdert å utgjøre en vesentlig endring av avtalevilkårene.

NOTE 14 Avsetning og bruk av fond

NOTE 14 Avsetning og bruk av fond
Fond samlet Beholdning 01.01.2018 Avsetninger Bruk av fond i driftsregnskapet Bruk av fond i inv.regnskapet Beholdning 31.12.2018
Disposisjonsfond kr 3 121 777 kr - kr (335 571) kr - kr 2 786 206
Bundne driftsfond kr 15 347 403 kr 4 076 953 kr (3 731 537) kr - kr 15 692 819
Ubundne investeringsfond kr 107 250 713 kr - kr - kr 107 250 713
Bundne investeringsfond kr 19 587 143 kr 3 394 026 kr (7 198 540) kr - kr 15 782 629
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger kr 145 307 036 kr 7 470 979 kr (11 265 648) kr - kr 141 512 367
Bundne fond Beholdning 01.01.2018 Avsetninger Bruk av fond Beholdning 31.12.2018
Bundne driftsfond
Selvkostfond kr 9 290 164 kr (1 751 458) kr 908 092 kr 8 446 797
Øremerka statstilskudd kr 4 351 674 kr 2 978 075 kr (1 697 835) kr 5 631 914
Næringsfond/Kraftfond kr 190 191 kr 126 383 kr (80 000) kr 236 574
Gavefond kr 19 697 kr 50 000 kr - kr 69 697
Renteinntekt tilfluktsrom kr 185 819 kr 3 159 kr - kr 188 978
Øvrige bundne driftsfond kr 1 309 860 kr - kr (191 000) kr 1 118 860
Sum kr 15 347 405 kr 1 406 159 kr (1 060 743) kr 15 692 820
Bundne investeringsfond
Øremerka statstilskudd kr -
Gavefond kr - kr - kr - kr -
kr - kr - kr - kr -
Øvrige bundne investeringsfond kr 19 587 143 kr 3 394 026 kr (7 198 540) kr 15 782 629
Sum kr 19 587 143 kr 3 394 026 kr (7 198 540) kr 15 782 629
Disposisjonsfond Beholdning 01.01.2018 Avsetninger Bruk av fond Beholdning 31.12.2018
Bruk og avsetning vedtatt av kommunestyret kr 3 121 778 kr - kr (335 571) kr 2 786 207
Bruk og avsetning foretatt av underordnet organ, herav: kr - kr - kr - kr -
Administrasjon kr - kr - kr - kr -
Skole kr - kr - kr - kr -
Helse og omsorg kr - kr - kr - kr -
kr - kr - kr - kr -
Sum disposisjonsfond kr 3 121 778 kr - kr (335 571) kr 2 786 207
Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet Regnskap 2018 Justert budsjett 2018 Opprinnelig budsjett 2018 Regnskap 2017
Overføring vedtatt av kommunestyret kr - kr 1 575 000 kr 1 250 000 kr 1 532 404
Overføring foretatt av underordnet organ, herav: kr - kr - kr - kr -
Administrasjon kr - kr - kr - kr -
Skole kr - kr - kr - kr -
Helse og omsorg kr - kr - kr - kr -
kr - kr - kr - kr -
Sum overført til investeringsregnskapet kr - kr 1 575 000 kr 1 250 000 kr 1 532 404

Note 15 Strykninger

Strykninger i driftsregnskapet

Driftsregnskapet er avsluttet med regnskapsmessig merforbruk. Det er nødvendig å stryke disposisjoner i samsvar med regnskapsforskriften § 9.

Korrigeringer investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse det er ikkje gjennomført korrigeringer etter rekneskapsforskriften § 9.

Stykninger i driftsregnskapet
Regnskapsmessig merforbruk før strykninger kr 10 518 416
Redusert overføringer til investeringsregnskapet kr 1 575 000
Redusert avsetning til disposisjonsfond kr 3 778 671
Redusert dekning av tidligere års merforbruk kr 5 164 745
Regnskapsmessig merforbruk etter strykninger kr -

Note 16 Endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk

Konto for endring av regnskapsprinsipp

Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke dekkes inn.

Konto for endring av regnskapsprinsipp 31.12. 01.01.
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 796 351 796 351
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0
Sum 796 351 796 351
Endringer i regnskapsprinsipper gjort i år: Utgift Inntekt
Sum endringer i regnskapsprinsipp i år 0 0

Note 17 Regnskapsmessig merforbruk

Regnskapsmessig merforbruk skal dekkes inn i det år regnskapet legges frem eller i påfølgende år. I særskilte tilfeller kan merforbruket dekkes inn over ytterligere to år og etter godkjenning fra fylkesmannen over inntil 10 år.

Regnskapsår 31.12.2018 31.12.2017
2013 0 0
2014 2 941 492 3 439 575
2015 7 923 252 7 923 252
2016 0 0
10 864 744 11 362 827
År Merforbruk Inndekning 2017 Inndekning 2018 Inndekning 2019
2014 9 139 576 5 700 000 3 439 576
2015 7 923 252 2 260 424 5 662 828
Sum 17 062 828 5 700 000 5 700 000 5 662 828
Gjør rede for hvordan kommunen planlegger å dekke inn tidligere års merforbruk. OBS! Inndekning av ev. merforbruk i år skal vedtas av kommunestyret i forbindelse med behandling av årsregnskapet.

Note 18 Kapitalkonto

Note 18 Kapitalkonto
Saldo 01.01. kr 106 768 788
Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)
Aktivering av fast eiendom og anlegg kr 47 706 218
Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg kr -
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler kr 8 256 249
Kjøp av aksjer og andeler kr 1 780 440
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler kr -
Utlån kr 7 256 858
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse
Avdrag på eksterne lån kr 34 819 581
Økning pensjonsmidler kr 43 180 707
Reduksjon pensjonsforpliktelser kr -
Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)
Avgang fast eiendom og anlegg kr 97 534
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg kr 31 163 644
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler kr -
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler kr 3 588 123
Avgang aksjer og andeler kr -
Nedskrivning av aksjer og andeler kr -
Avdrag på utlån kr 5 368 219
Avskrivning utlån kr -
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse kr -
Bruk av midler fra eksterne lån kr 50 889 773
Reduksjon pensjonsmidler kr 1 460 529
Økning pensjonsforpliktelser kr 9 703 610
Urealisert kurstap utenlandslån kr -
Saldo 31.12. kr 147 497 409
Dei 10 største investeringsprosjekta i Giske Kommune (Rekneskap 2017)

Note 19 Investeringsprosjekter

Note 19 Investeringsprosjekter
Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
2018 2018 2018 2017
6343 LEIDN.ANLEGG V/GJERDEHAVNA 9 314 177 5 088 000 - 3 001 174
6383 FORNYING LEIDNINGSANLEGG 4 809 578 6 527 000 5 000 000 971 636
6154 GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-TEPPEMYRA 4 730 429 32 633 000 14 867 000 433 272
2532 UNDERVISNINGSBRAKKER VALDERØY UNGDOMSSKULE 4 574 840 4 428 580 - -
1301 OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI 4 304 636 3 718 000 3 200 000 478 485
6326 OVERFØRING SYNNES BF - KRINGKASTAR 3 293 086 2 794 000 - 205 273
5154 INVESTERING NÆRINGSBYGG 3 195 416 2 146 000 1 300 000 1 153 486
2319 UNDERVISNINGSBRAKKER VIGRA SKULE 2 546 471 2 522 450 - -
6325 SLAMAVSKILLAR/UTSLEPP KRINGKASTAR 2 069 658 3 260 000 - 139 145
7300 VALDERØY KYRKJEGARD 1 500 000 3 000 000 3 000 000 -
Det bør gis opplysninger om alle større pågående prosjekter knyttet til nybygg og anleggsinvesteringer. Dersom enkelte prosjekter vesentlig fraviker vedtatt framdriftsplan i vesentlig grad, eller det forventes vesentlige avvik i forhold til vedtatt kostnadsramme, bør det opplyses om dette.

Det skal gis opplysninger om vesentlige overføringer som kommunen har mottatt til finansiering av investeringer. Opplysningen skal omfatte eventuelle klausuler om tilbakebetaling dersom formålet med investeringen ikke opprettholdes.

Note 20 sjølvkostområde

Note 20 sjølvkostområde
Resultat 2018 Balansen 2018
Inntekter Kostnader Over(+)/ underskudd (-) Årets deknings-grad i % 1) Vedtatt deknings-grad i % Avsetn(+)/ bruk av (-) selvkostfond Selvkostfond/ fremførbart underskudd pr. 31.12 2)
Renovasjon 10 267 122 9 595 027 672 095 107,0 % 100,0 % 672 095 1 712 778
Slam 790 361 971 530 -181 169 81,4 % 100,0 % -181 169 208 602
Vann 12 714 805 12 547 565 167 240 101,3 % 100,0 % 167 240 1 558 527
Avløp 8 465 760 9 844 651 -1 378 891 86,0 % 100,0 % -1 378 891 4 038 833
Feiing 995 963 1 078 404 -82 441 92,4 % 100,0 % -82 441 -268 156
Kart og oppmåling 1 063 258 1 185 900 -122 642 89,7 % 100,0 % -122 642 928 055
Plan- og byggesak 2 022 505 2 794 995 -772 490 72,4 % 100,0 % -772 490 -1 426 085
Resultat 2017 Balansen 0
Inntekter Kostnader Over(+)/ underskudd (-) Årets deknings-grad i % 1) Vedtatt deknings-grad i % Avsetn(+)/ bruk av (-) deknings-gradsfond Deknings-gradsfond/ fremførbart underskudd pr. 31.12 2)
Renovasjon 9 933 674 8 739 687 1 193 987 113,7 % 100,0 % 1 193 987 1 040 683
Slam 769 393 608 138 161 255 126,5 % 100,0 % 161 255 389 771
Vann 12 352 122 11 449 673 902 449 107,9 % 100,0 % 902 449 1 391 287
Avløp 7 326 199 7 757 905 -431 706 94,4 % 100,0 % -431 706 5 417 724
Feiing 929 777 954 786 -25 009 97,4 % 100,0 % -25 009 -185 715
Kart og oppmåling 2 139 397 1 584 774 554 623 135,0 % 100,0 % 554 623 1 050 697
Plan- og byggesak 2 689 854 2 885 549 -195 695 93,2 % 100,0 % -195 695 -653 595
1) Årets dekningsgrad før ev.avsetning/bruk av dekningsgradsfond.

2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års periode. På områder med pålagt selvkost (renovasjon), eller hvor kommunestyret forut for inntektsåret har fattet prinsippvedtak om egenbetaling ut fra selvkost, kan kommunen ha fremførbart underskudd. 3-5 års perioden kan fravikes hvis det er særegne forhold i kommunen og det er gjort vedtak i kommunestyret hvor disse særegne forholdene blir synliggjort.

Note 21 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Usikre forpliktelser

Følgende usikre forpliktelser er regnskapsført:

Forpliktelsens art Antatt oppgjørs-tidspunkt Balanseført forpliktelse Endring i året
0 0
0 0
Sum usikre forpliktelser 0 0
Noteopplysninger om vesentlige usikre forpliktelser som ikke regnskapsføres skal inneholde en kort beskrivelse av forpliktelsen, et mulig anslag på virkning på resultat og balanse dersom forpliktelsen var blitt regnskapsført, antydning om usikkerhet i tidspunkt og beløp, og ev. mulighet for regress iht KRS nr. 7 punkt 3.1.4.

Betingede eiendeler
Ved sannsynlighetsovervekt at kommunen vil motta et oppgjør knyttet til vesentlige betingede eiendeler gis noteopplysninger iht KRS nr. 7 punkt 3.2.2.Noteopplysningene skal inneholde en beskrivelse av den betingede eiendelen og eventuelt anslag på virkning i driftsregnskap og balanse.

Hendelser etter balansedagen
Hvis kommunen etter balansedagen får informasjon om forhold som eksisterte på balansedagen, skal kommunen gi noteopplysninger om disse forholdene iht. KRS nr. 7 punkt 3.3.3. Det samme gjelder for hendelser etter balansedagen som ikke medfører regnskapsmessige konsekvenser, men som er av en slik betydning at manglende informasjon om disse vil påvirke regnskapsbrukernes evne til å foreta korrekte vurderinger og beslutninger på bakgrunn av årsregnskapet.