Balanse

Oversikt - balanse Regnskap 2018 Regnskap 2017
EIENDELER
Anleggsmidler 1 794 493 872 1 727 991 439
Herav:
Faste eiendommer og anlegg 1 127 615 650 1 109 561 011
Utstyr, maskiner og transportmidler 26 273 250 23 214 713
Utlån 47 830 457 45 941 818
Konserninterne langsiktige fordringer - -
Aksjer og andeler 14 475 709 12 695 269
Pensjonsmidler 578 298 806 536 578 628
Omløpsmidler 294 200 417 292 407 239
Herav:
Kortsiktige fordringer 44 666 024 52 768 590
Konserninterne kortsiktige fordringer - -
Premieavvik 28 329 824 24 071 504
Aksjer og andeler 163 069 030 163 105 303
Sertifikater - -
Obligasjoner - -
Derivater - -
Kasse, postgiro, bankinnskudd 58 135 540 52 461 842
SUM EIENDELER 2 088 694 289 2 020 398 678
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 277 348 694 243 695 320
Herav:
Disposisjonsfond 2 786 207 3 121 778
Bundne driftsfond 15 692 819 15 347 404
Ubundne investeringsfond 107 250 713 107 250 713
Bundne investeringsfond 15 782 630 19 587 144
Regnskapsmessig mindreforbruk - 3 778 671
Regnskapsmessig merforbruk -10 864 744 -11 362 828
Udisponert i inv.regnskap - -
Udekket i inv.regnskap - -
Kapitalkonto 147 497 419 106 768 788
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift -796 351 -796 351
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves - -
Langsiktig gjeld 1 727 659 199 1 701 270 210
Herav:
Pensjonsforpliktelser 671 740 145 662 036 535
Ihendehaverobligasjonslån 879 600 000 879 600 000
Sertifikatlån 120 000 000 100 000 000
Andre lån 56 319 054 59 633 675
Konsernintern langsiktig gjeld - -
Kortsiktig gjeld 83 686 397 75 433 148
Herav:
Kassekredittlån - -
Annen kortsiktig gjeld 83 381 245 75 671 266
Derivater - -
Konsernintern kortsiktig gjeld - -
Premieavvik 305 152 -238 118
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 088 694 289 2 020 398 678
MEMORIAKONTI
Memoriakonto 82 356 986 80 886 870
Herav:
Ubrukte lånemidler 80 662 746 80 047 559
Ubrukte konserninterne lånemidler - -
Andre memoriakonti 1 694 241 839 311
Motkonto for memoriakontiene -82 356 986 -80 886 870
Motkonto for memoriakontiene -82 356 986 -64 029 375