Anskaffelse og anvendelse av midler 2018

Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor
2018 2018 2018 2017
Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 637 150 547 599 619 272 599 796 784 616 500 024
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 9 414 748 16 329 108 13 886 250 13 121 339
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 59 071 644 119 116 800 70 728 000 44 725 529
Sum anskaffelse av midler 705 636 938 735 065 180 684 411 034 674 346 892
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 584 219 063 532 879 257 533 038 769 559 185 537
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 57 533 670 117 405 908 66 574 250 43 484 285
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 70 959 462 79 606 276 79 281 276 66 470 295
Sum anvendelse av midler 712 712 195 729 891 441 678 894 295 669 140 117
Anskaffelse - anvendelse av midler -7 075 256 5 173 739 5 516 739 5 206 774
Endring i ubrukte lånemidler 615 187 - - 15 399 578
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift - - - -
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest - - - -
Endring i arbeidskapital -6 460 070 5 173 739 5 516 739 20 606 352
Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger 7 969 063 10 963 239 7 184 568 18 478 068
Bruk av avsetninger 15 044 320 5 789 500 1 667 829 13 271 294
Til avsetning senere år - - - -
Netto avsetninger -7 075 256 5 173 739 5 516 739 5 206 774
Int. overføringer og fordelinger
Interne inntekter mv 35 782 735 36 483 508 36 158 508 36 522 972
Interne utgifter mv 35 782 735 36 483 508 36 158 508 36 522 972
Netto interne overføringer - - - -