Økonomisk oversikt - investering 2018

Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor
Inntekter 2018 2018 2018 2017
Salg av driftsmidler og fast eiendom 1 002 666 - - 3 417 085
Andre salgsinntekter - - - -
Overføringer med krav til motytelse -300 732 - - 7 074 579
Kompensasjon for merverdiavgift 5 023 814 11 029 108 8 586 250 2 629 675
Statlige overføringer - - - -
Andre overføringer 3 689 000 5 300 000 5 300 000 -
Renteinntekter og utbytte - - - -
Sum inntekter 9 414 748 16 329 108 13 886 250 13 121 339
Utgifter
Lønnsutgifter 1 898 670 - - 1 955 713
Sosiale utgifter 630 966 - - 563 648
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 45 364 983 101 591 000 54 388 000 37 800 952
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 3 115 237 787 000 600 000 534 297
Overføringer 6 523 814 15 027 908 11 586 250 2 629 675
Renteutgifter og omkostninger - - - -
Fordelte utgifter - - - -
Sum utgifter 57 533 670 117 405 908 66 574 250 43 484 285
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 2 937 536 2 500 000 2 500 000 2 799 324
Utlån 7 198 540 8 000 000 8 000 000 4 171 622
Kjøp av aksjer og andeler 1 780 440 1 575 000 1 250 000 1 607 747
Dekning av tidligere års udekket - - - -
Avsatt til ubundne investeringsfond - - - -
Avsatt til bundne investeringsfond 3 394 027 - - 3 050 009
Sum finansieringstransaksjoner 15 310 543 12 075 000 11 750 000 11 628 702
Finansieringsbehov 63 429 465 113 151 800 64 438 000 41 991 648
Dekket slik:
Bruk av lån 50 889 773 109 076 800 60 688 000 25 362 541
Salg av aksjer og andeler - - - -
Mottatte avdrag på utlån 5 341 151 2 500 000 2 500 000 4 975 082
Overført fra driftsregnskapet - 1 575 000 1 250 000 1 532 404
Bruk av tidligere års udisponert - - - -
Bruk av disposisjonsfond - - - -
Bruk av bundne driftsfond 7 198 540 - - 4 171 622
Bruk av ubundne investeringsfond - - - 5 950 000
Bruk av bundne investeringsfond - - - -
Sum finansiering 63 429 465 113 151 800 64 438 000 41 991 648
Udekket/udisponert - - - -