Rekneskapsmessig resultat

Drift:

Drift:
Økonomisk oversikt drift viser:
Brutto driftsresultat kr 18 197 717
Netto driftsresultat kr -3 270 743
Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk kr 0

Investering:

Økonomisk oversikt investering for 2018 viser udekka / udisponert resultat = 0.

Finansieringsbehovet var kr 63 429 465, av dette er kr 50 889 773 finansiert ved lån, dvs. ein låneandel på 80,28 og auke frå 2017 der låneandelen var 60,39 %. Auken kjem av at det i 2017 vart brukt kr 5 950 000 frå ubunde investeringsfond.