Investering

Investeringsrekneskap - samandrag

Investeringsrekneskap - samandrag
Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor
2018 2018 2018 2017
Sum inntekter 9 414 748 16 329 108 13 886 250 13 121 339
Sum utgifter 57 533 670 117 405 908 66 574 250 43 484 285
Sum finansieringstransaksjoner 15 310 543 12 075 000 11 750 000 11 628 702
Finansieringsbehov 63 429 465 113 151 800 64 438 000 41 991 648
Dekket slik:
Bruk av lån 50 889 773 109 076 800 60 688 000 25 362 541
Salg av aksjer og andeler - - - -
Mottatte avdrag på utlån 5 341 151 2 500 000 2 500 000 4 975 082
Overført fra driftsregnskapet - 1 575 000 1 250 000 1 532 404
Bruk av bundne driftsfond 7 198 540 - - 4 171 622
Bruk av ubundne investeringsfond - - - 5 950 000
Bruk av bundne investeringsfond - - - -
Sum finansiering 63 429 465 113 151 800 64 438 000 41 991 648
Udekket/udisponert - - - -