Overordna mål og satsingar

Overordna mål

 • Kvalitetsplanar skal utviklast for alle kommunale tenester
 • Helse- og omsorgsplan 2016-2020 skal leggast til grunn for vidare utvikling av tenestefeltet
 • Tverrfagleg og tverrsektorielt samarbeid skal leggjast til grunn for tilbod til brukarar med samansette behov.
 • Gjennomføring av omstillingsprogrammet «Tenesteutvikling gjennom digitalisering og bruk av ny teknologi» held fram.
 • Nettbaserte løysingar for intern kommunikasjon og informasjon skal vidareutviklast
 • I arbeidet med utvikling av Giske-samfunnet skal det leggast vekt på tiltak og aktivitetar som bidreg til utvikling av eit heilskapleg syn på organisasjon og samfunn
 • Innbyggjarmedverkand mellom val skal ha høg fokus frå kommunen si side ut over det som følgjer av lov og forskrift. Arbeidet med å utvikle godt samspel med innbyggarane held fram i planperioden

Satsingar

 • Digitalisering og teknologibasert tenesteutvikling
 • Rus og psykisk helse, psykisk helseteam barn og unge, ØHD-tilbod
 • Næringsutvikling
 • Partssamarbeid