Kyrkjelege føremål

Kyrkjelege føremål omhandlar fylgjande tenesteområde:

Andre religiøse føremål

Kyrkjegardar

Drift

Drift
Alle tal i heile 1000 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
KYRKJELEGE FØREMÅL 2017 2017 2017 2016
Teneste
3900 KYRKJER 4 066 4 066 4 066 4 300
3920 ANDRE RELIGIØSE FØREMÅL 277 222 222 160
3930 KYRKJEGARDAR 640 640 640 640
Sum KYRKJELEGE FØREMÅL 4 983 4 928 4 928 5 100

Driftsutgifter til kyrkjelege føremål i 2017:

Driftstilskot frå kommunen til kyrkjeleg fellesråd. kr 3 906 220
Tilskot til trudomssamfunn kr 275 825
Tenesteytingsavtale mellom kommunen og kyrkjeleg fellesråd stipulert til kr 800 000

Driftsrekneskapen for 2017 viser eit meirforbruk på kr 54 915. Dette kjem av høgre tilskot til trudomssamfunn enn budsjettert. Det var budsjettert med kr 222 000.

Investering

Investering
Alle tal i heile 1000 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
KYRKJELEGE FØREMÅL 2017 2017 2017 2016
Utgifter - - - 300
Sum investering KYRKJELEGE FØREMÅL - - - 300
Det har ikkje vore investeringar i 2017